Konf 65/2011 - 11

06. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Kladně, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 111 EC 326/2010, ve věci žaloby o zaplacení 1700,51 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 167, IČ 25788001, a žalované M. Š.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Kladně, sp. zn. 111 EC 326/2010, o zaplacení rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu v částce 1700,51 Kč, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Kladně ze 17. 3. 2011, čj. 111 EC 326/2010 - 54, se zrušuje.

Odůvodnění :

Podáním doručeným dne 7. 7. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Kladně ve věci žaloby o zaplacení částky 1700,51 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně podala dne 20. 10. 2010 u Okresního soudu v Kladně návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, v němž uplatňovala své právo na zaplacení pohledávky ve výši 1700,51 Kč proti žalované. Z obsahu jejího podání vyplývá, že žalobkyně uzavřela se žalovanou konkludentně dne 5. 2. 2009 smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb Vodafone (dále též „účastnická smlouva“). Vedle účastnické smlouvy uzavřela žalobkyně se žalovanou kupní smlouvu (evidovanou pod č. 102109518), jejímž předmětem byl prodej mobilního telefonu typu Samsung E250 LIVE!, s účastnickým telefonním číslem X, za podmíněně zvýhodněnou kupní cenu s podmínkou, že žalovaná je povinna aktivovat předmětnou SIM kartu a od té chvíle řádně užívat zvolený tarif vybraný při objednání, a to alespoň podobu 6 měsíců. V předmětné kupní smlouvě se žalovaná zavázala, že pokud nebude využívat služeb žalobkyně po sjednanou dobu, bude povinna uhradit žalobkyni rozdíl mezi plnou a zvýhodněnou kupní cenou. Protože žalovaná ustanovení kupní smlouvy porušila, neboť v rozhodném období neuhradila vyúčtování do data splatnosti, byla žalobkyně oprávněna doúčtovat žalované doplatek kupní ceny ve výši 1700,51 Kč. Nárok na úhradu doplatku uplatnila žalobkyně ve vyúčtování č. 97686524. Žalovaná však předmětnou částku neuhradila, proto žalobkyně podala návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 17. 3. 2011, čj. 111 EC 326/2010 - 54, řízení o podání žalobkyně zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Okresní soud uvedl, že v daném případě vznikl spor mezi osobou vykonávající telekomunikační činnost (žalobkyní) a uživatelem (žalovanou). Podle soudu je tak splněn předpoklad pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, protože se nejedná o plnění podle obecných občanskoprávních předpisů, ale o právo na zaplacení smluvní pokuty. Z tohoto důvodu soud řízení zastavil podle § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu.

Český telekomunikační úřad (navrhovatel) následně podal zvláštnímu senátu návrh k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že předmětem podané žaloby je povinnost žalované uhradit žalobkyni částku 1700,51 Kč z titulu doplatku mezi zvýhodněnou a běžnou kupní cenou telefonu. Pravomoc Českého telekomunikačního úřadu je dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuelně o ujednáních na ně úzce navazujících. Nárok z titulu doplatku kupní ceny podle kupní smlouvy přitom takovým ujednáním není [§ 129 odst. 1 a § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích]. K rozhodování sporu je podle Úřadu příslušný Okresní soud v Kladně. Tento právní názor opřel navrhovatel mj. o rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 20.3. 2007, čj. Konf 5/2007 - 6.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona o elektronických komunikacích rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 cit. zákona jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) cit. zákona se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) cit. zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadovaného rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu o takovouto službu nejedná. Na tento  doplatek vznikl podle žalobního tvrzení žalobkyni nárok v důsledku porušení podmínek kupní smlouvy žalovanou. Při pouhém prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). K obdobnému závěru dospěl zvláštní senát již v usnesení ze dne 3. 7. 2003, čj. Konf 19/2003 - 19, publikovaném pod č. 47/2004 Sb. NSS, www.nssoud.cz. Zvláštní senát z uvedených důvodů vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.). Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 17. 3. 2011, čj. 111 EC 326/2010 - 54, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté (výrok II.).

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Kladně pokračovat v řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. září 2011

JUDr. Pavel Vrcha předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2011, sp. zn. Konf 65/2011 - 11, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies