Aprk 16/2011 - 129

05. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: M. R., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, v řízení o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod č. j. 22 A 25/2010 – 77,

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podáním u Krajského soudu v Ostravě učiněným dne 9. 8. 2011 se žalobce (dále „navrhovatel“) domáhal provedení procesních úkonů ve věci výše uvedené, a to konkrétně, aby soud rozhodl o osvobození od soudních poplatků a aby mu určil advokáta. Podání bylo krajským soudem postoupeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 8. 2011.

Ze spisového materiálu, který měl rozhodující senát k dispozici, vyplynulo, že usnesením krajského soudu č. j. 22 A 25/2005 - 77 ze dne 21. 10. 2010 bylo rozhodnuto, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 3. 2010, č. j. KUOK/26110/2010 se pokračuje na místě zemřelé žalobkyně s navrhovatelem.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost, o které již Nejvyšší správní soud rozhodl, a to usnesením ze dne 25. 8. 2011, č. j. 7 As 1/2011 - 127 (kasační stížnost byla odmítnuta pro nesplnění podmínky řízení, kdy navrhovatel ani přes výzvu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2011, č. j. 7 As 1/2011 - 117 vady zastoupení neodstranil).

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. Podle § 174a odst. 7 téhož zákona pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Jak je zřejmé z výše uvedeného k průtahům v řízení u krajského soudu nedochází, resp. docházet nemůže, neboť krajskému soudu, za situace, kdy bylo ve věci rozhodnuto Nejvyšším správním soudem, již nepřísluší činit žádné úkony.

Nejvyšší správní soud v projednávané věci proto nemohl dospět než k závěru, že návrh není oprávněný, neboť ve věci neshledal průtahy spočívající v nečinnosti krajského soudu.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 5. září 2011

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2011, sp. zn. Aprk 16/2011 - 129, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies