8 As 46/2011 - 87

31. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: V. U., zastoupen Mgr. Ivo Žižkovským, advokátem se sídlem Martinská 10, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 20. 6. 2010, čj. CPR-6550-1/ČJ-2010-9CPR-C233, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2011, čj. 11 A 170/2010 – 49,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Plzeň, Inspektorát cizinecké policie Karlovy Vary rozhodnutím ze dne 9. 4. 2010, čj. CPPL-711-23/CI-2010-034063-PK-SA, zamítla žádost žalobce o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky podle § 87e odst. 1 ve spojení s § 87d odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

[2]

Policie České republiky, Služba cizinecké policie, ředitelství služby cizinecké policie rozhodnutím ze dne 20. 6. 2010, čj. CPR-6550-1/ČJ-2010-9CPR-C233, zamítla odvolání žalobce a potvrdila shora vymezené správní rozhodnutí.

[3]

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 15. 3. 2011, čj. 11 A 170/2010 – 49, jako nedůvodnou zamítl.

[4]

Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[5]

Podáním ze dne 22. 8. 2011, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu následujícího  dne, stěžovatel vzal kasační stížnost zpět. Tím, že došlo ke zrušení rozhodnutí ze dne 29. 2. 2008 o správním vyhoštění stěžovatele, odpadl podle něj důvod, pro který byla kasační stížnost fakticky podána.

[6]

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle ustanovení § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[7]

Jelikož v posuzované věci stěžovatel prostřednictvím svého zástupce vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle citovaného ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[9]

O vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne ve smyslu § 10 odst. 3, 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích Městský soud v Praze, jehož příslušnost v této věci je dána § 3 odst. 4 téhož zákona, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. srpna 2011

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 8 As 46/2011 - 87, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies