6 Azs 19/2011 - 61

31. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., v právní věci žalobce: N. D. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 8. 2010, č. j. OAM - 238/ZA - 06 - ZA14 - 2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2011, č. j. 4 Az 17/2010 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora označeným  usnesením Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) byl zamítnut návrh žalobce (dále jen „stěžovatel“) na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku městského soudu ze dne 31. 1. 2011, č. j. 4 Az 17/2010 - 26. Tímto rozsudkem městský soud zamítnul návrh na přiznání odkladného účinku a žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 2. 8. 2011, č. j. OAM - 238/ZA - 06 - ZA14 - 2010, kterým bylo rozhodnuto, že stěžovatelova žádost o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Své usnesení odůvodnil městský soud tak, že žalobce nedoložil městskému soudu na jeho výzvu skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda jsou dány podmínky pro osvobození od soudních poplatků, takže není možné dle dikce ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. stěžovateli zástupce pro řízení o kasační stížnosti ustanovit.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel podání, ve kterém žádá o „revizi“ uvedeného rozhodnutí městského soudu, v němž uvedl, že nedisponuje žádnými prostředky, neovládá jazyk a k výzvě soudu o  doložení majetkových poměrů se nemohl včas vyjádřit, neboť ji neobdržel. Toto podání vyhodnotil Nejvyšší správní soud podle jeho obsahu jako kasační stížnost proti usnesení městského soudu o neustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a dospěl k závěru, že stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.). Stěžovatel není zastoupen advokátem. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu však není třeba, aby byl stěžovatel zastoupen advokátem v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí stěžovatelova návrhu na ustanovení zástupce. V takových případech není nedostatek právního zastoupení důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Azs 27/2004 - 41 ze dne 28. 4. 2004, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 486/2005).

Nejvyšší správní soud nicméně konstatuje, že stěžovatelova kasační stížnost nebyla podána včas, neboť byla podána po lhůtě stanovené ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. Stěžovateli bylo podle doručenky (na č. l. 50 soudního spisu) doručeno napadené rozhodnutí dne 4. 4. 2011 vložením do poštovní schránky ve smyslu ust. § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ust. § 42 odst. 5 s. ř. s. Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy uplynula dnem 18. 4. 2011. Přitom stěžovatel podal kasační stížnost podle prezentačního razítka až 24. 5. 2011 (č. l. 53 soudního spisu), ač byl v napadeném usnesení řádně poučen, že kasační stížnost lze podat za podmínek uvedených v ust. § 102 a násl. s. ř. s. lze podat, a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení.

Nejvyšší správní soud tedy postupoval podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení ust. § 120 s. ř. s. a kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 6 Azs 19/2011 - 61, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies