I. ÚS 276/99

30. 11. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. U., zastoupeného advokátem JUDr. Z. J., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 1998, sp.zn. 4 T 17/97, a proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 1999, sp. zn. 2 To 86/98, t a k t o :
Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 1998, sp.zn. 4 T 17/97, byl stěžovatel - společně s obžalovanými J. H., L. K. a K. S. - uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 a 3 tr. zák. Za spáchání těchto trestných činů byl stěžovateli uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání šesti let se zařazením do věznice s ostrahou.
Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 1999, sp.zn. 2 To 86/98, byl napadený rozsudek Městského soudu v Praze podle ustanovení § 258 odst. 1 písm. d) a odst. 2 tr.ř. částečně zrušen ve výroku o trestu uloženému obžalovaným J. H. J. U. (stěžovatel). Vrchní soud podle ustanovení § 259 odst. 3 tr.ř. rozhodl znovu tak, že stěžovatel (stejně jako J. H.) se za trestné činy loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 a 3 tr. zák., ohledně kterých zůstal napadený rozsudek nezměněn, podle § 234 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Současně se u stěžovatele (a u obžalovaného J. H.) zrušil výrok o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 10. října 1997, sp. zn. 3 T 77/96, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k nímž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Tímtéž rozsudkem byla s odkazem na ustanovení § 256 tr. ř. zamítnuta odvolání obžalovaných L. K. a K. S.
Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 3. 6. 1999 (doplněnou dne 26. 8. 1999) domáhá zrušení obou v záhlaví uvedených rozsudků, neboť má za to, že postupem obecných soudů - především v důsledku nekomplexnosti a nelogičnosti dokazování a zřejmé neobjektivnosti ve způsobu hodnocení důkazů - bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 6 odst. 1 a 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v čl. 39 a 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Z obsahu spisu Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 258/99, bylo zjištěno, že ve věci ústavní stížnosti spoluodsouzeného L. K., zastoupeného advokátem JUDr. J. M., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 2 To 86/98, ze dne 8. 4. 1999, ve spojení s rozsudkem s rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 4 T 17/97, ze dne 3. 6. 1999, bylo řízení skončeno vydáním nálezu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. III. ÚS 258/99, kterým byly oba uvedené rozsudky obecných soudů zrušeny.
Je tedy zřejmé, že ústavní stížnost se týká věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl (§ 35 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).
Na základě těchto skutečností soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Brně dne 30. listopadu 1999
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. I. ÚS 276/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies