III. ÚS 81/99

09. 12. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 81/99

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 9. prosince 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti K. P., zastoupeného JUDr. J. N., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1998, č. j. 45 Ca 133/98-12, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu 11. února 1999, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1998. Uvedl, že označené rozhodnutí považuje za nesprávné a cítí se jím dotčen na právech, zakotvených v čl. 36 odst. l Listiny základních práv a svobod a v čl. 89 odst. 2 Ústavy, když soud rozhodnutí založil na dominaci a výlučnosti ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a když nerespektoval nález Ústavního soudu ve věci sp. zn.
IV. ÚS 298/98.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. l písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. 45 Ca 133/98, kupní smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 2. července 1995 a výpisu z katastru nemovitostí ze dne 15. července 1996, LV č. 3749, okr. Praha-východ, obec Ř., kat. úz. Ř. u Prahy, nebylo shledáno porušení práv, jichž se navrhovatel v ústavní stížnosti dovolává. Krajský soud v Praze se v odůvodnění rozsudku vyčerpávajícím způsobem vypořádal se všemi námitkami stěžovatele, uplatněnými v opravném prostředku proti rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-východ č. j. 190 10/V11-2788/97 a doplněném poté, co byl rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. dubna 1998, č. j. 45 Ca 2/98-20, nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 298/98 zrušen.
Pro výše uvedená zjištění byl návrh v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně neopodstatněný, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Brně dne 9. prosince 1999


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 12. 1999, sp. zn. III. ÚS 81/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies