III. ÚS 461/99

15. 12. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 461/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele B. D., zastoupeného JUDr. M. N., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 1999, sp. zn. 10 Co 449/99, a Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 20. října 1998, sp. zn. P 127/97, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se domáhal přezkoumání postupu soudů a zrušení jejich rozhodnutí - rozsudků Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 1999, sp. zn. 10 Co 449/99, a Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 20. října 1998, sp. zn. P 127/97. Uvedl, že podle jeho přesvědčení o výši výživného pro nezletilé děti nebylo rozhodnuto správně, soudům se v řízení nepodařilo prokázat, že se bez důležitého důvodu vzdal výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů. Tato počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Podle ustanovení § 42 odst. l a 3 občanského soudního řádu je podání možno učinit písemně, ústně do protokolu nebo telegraficky. Podání obsahující návrh ve věci samé, učiněné telefaxem, je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.
Z obsahu podání, učiněného telefaxem 20. září 1999, bylo zjištěno, že napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 1999, sp. zn. 10 Co 449/99, obdržel navrhovatel (jeho právní zástupce) 22. července 1999, posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti byl den 20. září 1999. Stěžovatel v uvedené lhůtě podal návrh telefaxem, Ústavní
soud však obdržel originál podání až 24. září 1999, tedy po lhůtě, vyplývající z § 42 odst. 3 občanského soudního řádu. Je třeba uvést, že pro včasnost ústavní stížnosti bylo nezbytné předložit, tj. doručit, její originál Ústavnímu soudu ve lhůtě tří dnů od jejího podání telefaxem, tedy do 23. září 1999, lhůta proto nebyla dodržena podáním, učiněným navrhovatelem dne 23. září 1999 na poště.
S ohledem na výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut, když byl podán po lhůtě k tomu stanovené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 12. 1999, sp. zn. III. ÚS 461/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies