33 Nd 432/2014

29. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy věci žalobkyně Alfa Inkaso s.r.o. se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b (identifikační číslo osoby 29050910), zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská 760/27, proti žalovanému V. P.,o zaplacení 43.180,09 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 8 EC 494/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 8 EC 494/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne 28. 12. 2011 adresovaným Okresnímu soudu Brno - venkov domáhá zaplacení 43.180,09 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud Brno - venkov usnesením ze dne 17. 9. 2014, č.j. 8 EC 494/2011-111, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti. Z provedeného šetření zjistil, že žalovaný má od 29. 9. 2008 evidován trvalý pobyt na adrese S. Zásilky zaslané soudem žalovanému na tuto adresu se vracejí jako nedoručené. Žalovaný poštu nepřebírá ani na adrese dřívějšího trvalého pobytu (O.), ani na adrese, kterou uvedl pro písemný styk u Úřadu práce České republiky, kontaktního pracoviště v Sokolově (Ivančice, Palackého náměstí 3/7). Do ledna 2014 se zdržoval se svou rodinou na adrese S., odkud se odstěhoval neznámo kam. Místo pobytu ani bydliště žalovaného (místo, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale) v současnosti ani ke dni zahájení řízení se soudu nepodařilo zjistit.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Brno - venkov (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově, v jehož obvodu má žalovaný trvalý pobyt i poslední zjištěné bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 33 Nd 432/2014, ECLI:CZ:NS:2015:33.ND.432.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies