21 Nd 439/2014

29. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 14 odst. 1
  • OSŘ - § 14 odst. 4
  • OSŘ - § 15a odst. 1
  • OSŘ - § 16 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci péče o nezletilé L. K. a J. K., děti R. K. a J. K., o návrhu matky R. K. na zvýšení výživného, o žalobě pro zmatečnost podané otcem J. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. září 2011 č. j. 55 Co 344/2011-811, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 55 Co 344/2011, o návrhu otce J. K. na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Evy Keményové, JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Eva Keményová, JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 187/2014.

Odůvodnění:


Otec J. K. v podání ze dne 4. 11. 2014, doplněném podáním ze dne 27. 11. 2014, vznesl námitku podjatosti proti JUDr. Evě Keményové, JUDr. Miladě Lukáčové a JUDr. Jiřímu Švehlovi „pro zjevně nepřátelský poměr“ Vrchního soudu v Praze vůči jeho osobě. Námitku podjatosti odůvodnil tím, že „soudci Vrchního soudu v Praze spolu se svými kolegy od Městského soudu v Praze tunelují v rámci konkursního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97 veškerý jeho majetek, což se ostatně promítá i do tohoto řízení“, a že „už sama skutečnost, že např. Švehla pracoval pro Šafránkovou jako její koncipient svědčí za vše, anebo že to byl jen JUDr. Švehlovo syn?“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout; soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti; důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o. s. ř.).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 187/2014 projednat a rozhodnout senát složený z předsedkyně senátu JUDr. Evy Keményové a soudců JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly.

Předsedkyně senátu JUDr. Eva Keményová a soudci JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Jiří Švehla ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný vztah k předmětné věci, účastníkům ani jejich zástupcům a že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vzbuzovaly pochybnost o jejich nepodjatosti. Soudce JUDr. Jiří Švehla k tvrzení otce J. K., že v minulosti pracoval pro JUDr. Šafránkovou, uvedl, že tomu tak nebylo, že tuto advokátku osobně nezná, že rovněž nikdo z jeho příbuzných u ní nikdy nepracoval a nepracuje a že se zřejmě jedná o shodu příjmení.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Evy Keményové, JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci. Tvrzení otce J. K., že soudce JUDr. Jiří Švehla (popřípadě jeho syn) v minulosti pracoval pro JUDr. Jaroslavu Šafránkovou (správkyni konkursní podstaty otce J. K., na jehož majetek byl prohlášen konkurs), které soudce JUDr. Jiří Švehla ve svém vyjádření k námitce podjatosti popřel, nebylo nijak doloženo. Dovozuje-li otec J. K. podjatost soudců z toho, že „soudci Vrchního soudu v Praze spolu se svými kolegy od Městského soudu v Praze tunelují v rámci konkursního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97 veškerý jeho majetek, což se ostatně promítá i do tohoto řízení“, potom přehlíží, že podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. (které Nejvyšší soud na rozdíl od otce J. K. neshledává neústavním) důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci vrchního soudu JUDr. Eva Keményová, JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 187/2014 (§ 16 odst. 1 o. s. ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné otcem J. K. rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2015
JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 21 Nd 439/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.439.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies