29 Nd 416/2014

28. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci péče o nezletilou E. J. L., zastoupenou Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, se sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí 3/4, PSČ 602 00, dceru matky O. P., zastoupené Mgr. Leonidem Kushnarenkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00, a otce J. L., zastoupeného JUDr. Rudolfem Hrubým, advokátem, se sídlem v Lišově, náměstí Míru 140/1, PSČ 373 72, o výživném nezletilého dítěte, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 14 Nc 607/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 14 Nc 607/2013 projedná a rozhodne Okresní soud v Českých Budějovicích.


Odůvodnění:


Návrhem ze dne 5. března 2013, doručeným soudu 7. března 2013, se matka u Okresního soudu v Opavě domáhala určení výživného pro nezletilou dceru E. J. L.

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 30. května 2013, č. j. 14 Nc 122/2013-40, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Českých Budějovicích. Jeho nesouhlas s postoupením věci potvrdil Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 7. listopadu 2013, č. j. 5 Nc 1045/2013-54, když uzavřel, že v projednávané věci (péče o nezletilou, která je občankou Uzbekistánu) není dána pravomoc českých soudů (v souladu s čl. 32 odst. 1 a 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, vyhlášené pod č. 133/2003 Sb.). Okresní soud v Opavě následně usnesením ze dne 30. prosince 2013, č. j. 14 Nc 607/2013-60, prohlásil svou nepříslušnost a řízení zastavil.

K odvolání Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, změnil Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. března 2014, č. j. 56 Co 63/2014-92, usnesení Okresního soudu v Opavě tak, že se neprohlašuje nepříslušnost soudu České republiky a řízení se nezastavuje, neboť nezletilá dcera, jejímž otcem je občan České republiky, nabyla občanství České republiky narozením podle § 3 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném v době podání návrhu na stanovení výživného, a proto jsou k rozhodování o věci příslušné české soudy (§ 33 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 3. července 2014, č. j. 14 Nc 607/2013-98, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Českých Budějovicích s tím, že při absenci podmínek podle § 88 písm. c) zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), se uplatní § 84 o. s. ř. podle něhož je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, v projednávané věci tedy obecný soud otce (Okresní soud v Českých Budějovicích).

Nesouhlas Okresního soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci (č. l. 106) shledal Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. září 2014, č. j. 5 Nc 1203/2014-108, důvodným, uzavíraje, že ve věci péče o nezletilé řídící se výlučnou příslušností podle § 88 písm. c) o. s. ř. nelze založit místní příslušnost podle obecného soudu „žalovaného“, a to ani v případě, kdy nezletilý nemá na území na České republiky bydliště.

Okresní soud v Opavě následně věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 105 odst. 2 o. s. ř. k určení místně příslušného soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že se otec (jediný účastník řízení s bydlištěm v České republice) trvale zdržuje v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích a že matka návrh na určení výživného podala k Okresnímu soudu v Opavě z přesvědčení, že otec pobývá na adrese, což bylo místním šetřením vyvráceno (č. l. 31). S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti a rychlosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. proto Nejvyšší soud určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Českých Budějovicích.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. ledna 2015

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 29 Nd 416/2014, ECLI:CZ:NS:2015:29.ND.416.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies