11 Tcu 113/2014

28. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 28. ledna 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky V. E., rozsudkem Zemského soudu Augsburg, Spolková republika Německo, ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 1 KLs 303 Js 116755/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Augsburg byl V. E. uznán vinným trestnými činy nedovoleného dovozu omamných prostředků v nikoli nepatrném množství a nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v nikoli nepatrném množství a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a osmi měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Augsburg se spoluobviněným Z. F. tím, že poté, co zvlášť stíhaný S. informoval dne 24. 4. 2013 Z. F. o zatčení A. K., domluvili se oba telefonicky na tom, že Z. F. bude dodávat Crystal Meth S. Poté, co S. dne 2. 5. 2013 závazně objednal dodání 200 gramů Crystal Meth, sjednal F., který toto množství sám neměl na skladě, s V. E., že koupí Crystal Meth v České republice u neznámé třetí osoby na vlastní náklady a že společně se S. dodají Crystal Meth do A., aby dosáhli zisku v neznámé výši, když k jeho předání mělo dojít dne 6. 5. 2013. Toho dne po vzájemné domluvě dopravili Z. F. a V. E.z H. v České republice, přes hraniční přechod E./Ch., osobním motorovým vozidlem BMW, SPZ …, celkem 205,1 gramů Crystal Meth (Metamphetaminu) za účelem jeho dalšího prodeje jiné osobě na území Spolkové republiky Německo. Předmětnou omamnou látku uschoval E. do hasícího přístroje nacházejícího se v zavazadlovém prostoru osobního motorového vozidla a tato měla být předána v A. na parkovišti P&R A. západ v oblasti D. S. S., kterému hodlali drogu se ziskem prodat za cenu 43 euro za gram, s připočtením jízdného paušálu ve výši 600 euro. V důsledku policejního zásahu a předběžného zatčení odsouzených však k předání omamných prostředků a kupní ceny nedošlo. Crystal Meth měl kvalitu 74% a obsahoval 151,7 g báze Methamphetaminu. Oba odsouzení věděli, že nevlastní potřebné povolení pro zacházení s omamnými prostředky.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky, čin spáchal se spolupachatelem), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. ledna 2015

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 11 Tcu 113/2014, ECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.113.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies