11 Tcu 128/2014

28. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 28. ledna 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. Š., rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakousko, ze dne 9. 11. 2009, sp. zn. 33 Hv 65/09v, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Linz byl J. Š. uznán vinným trestnými činy obchodování s omamnými látkami, nedovoleného nakládání s omamnými látkami a těžkého ublížení na zdraví a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Linz tím, že
1. proti předpisu z Česka vyvezl a do Rakouska dovezl omamnou látku v množství větším než malém, totiž nejméně 9.000 g konopí (s čistým obsahem alespoň 11%, kterou z největší části nakoupil (do zimy 2008) v K. od Vietnamce jménem „M.“ za cenu 5,- € za gram a dále od neznámých osob v K., B. a V. B.za cenu 7,- € za gram, a to:
1.1. v době od března/dubna 2008 do července 2008 během několika cest společně se zvlášť stíhaným M. P. 4 až 5 kg v dílčích množstvích od 250 až 750 g,
1.2. v době od léta 2008 do podzimu 2008 během několika cest, přičemž několik se zvlášť stíhaným S. M. B. a v ostatních případech nabádal S. M. B. k nákupu omamné látky a k provádění těchto cest za účelem pašování, 3 až 4 kg,
1.3. v létě 2008 na 2 cestách společně s M. H., přičemž při druhé cestě jel také G. S., 400 g v dílčích množstvích po 200 g,
1.4. na jaře 2008 na třech cestách společně s M. D. a G. L. 600 g v dílčích množstvích po 200 g,
1.5. v lednu 2009 na cestě společně s D. S. 15 až 20 g,
1.6. v době od října 2008 do prosince 2008 na třech až čtyřech různých cestách společně se zvlášť stíhaným H. K. 300 až 600 g v dílčích množstvích po 150 až 200 g, přičemž při poslední cestě z důvodu nepřítomnosti „M.“ zůstalo u pokusu,
1.7. v červenci 2008 při cestě s G. S., G. L. a dalším spolujezdcem neznámé množství,
1.8. dne 11. 5. 2009 sám cca 25 g,
1.9. v době od jara 2008 do května 2009 při několika cestách, které provedl sám, neznámé množství,
2. v L. jiným přenechával, resp. obstarával množství větší než malé, nejméně 6.500 g konopí (s čistým obsahem nejméně 11%) tím, že omamnou látku z větší části výnosně prodával níže uvedeným osobám, jakož i osobám neznámým, a to
2.1. v době od jara 2008 do podzimu 2008 a od února 2009 do poloviny dubna 2009 v četných dílčích prodejích celkem cca 3.000 g S. S. za cenu 5,- až 6,- € za gram,
2.2. v době od srpna 2008 do února/března 2009 v cca 10 dílčích prodejích celkem cca 1.000 g M. J. S. za cenu 7,- € za gram,
2.3. v době od července 2008 do podzimu 2008 v několika dílčích prodejích celkem cca 600 g G. E. S. za cenu 6,- € za gram
2.4. v době od května 2008 do poloviny dubna 2009 v několika dílčích prodejích minimálně 500 g H. K. za cenu 6,- až 8,- € za gram,
2.5. v době od března 2008 do konce listopadu 2008 v několika dílčích prodejích minimálně cca 310 g za cenu 5,- až 7,- € za gram a cca 40 g bezúplatně G. L.,
2.6. v době od jara 2008 do začátku února 2009 v několika dílčích prodejích celkem cca 30 g za cenu 7,- € za gram a cca 70 g bezúplatně D. S. a dalších 4 - 5 g v návaznosti na cestu za účelem pašování v lednu 2009,
2.7. v půli léta 2008 ve 2 dílčích prodejích celkem 20 g J. S. za cenu 10,- € za gram,
2.8. v době od jara 2008 do října 2008 v několika dílčích prodejích celkem cca 30 g J. S. za cenu 8,- až 10,- € za gram,
2.9. na podzim 2008 ve 2 - 4 dílčích prodejích celkem cca 150 g M. H. B. za cenu 6,- až 7,- € za gram,
2.10. v době od srpna 2008 do konce roku 2008 v pravidelných dílčích prodejích cca 120 g za cenu 6,- až 7,- € za gram neznámému odběrateli s přezdívkou „M.“,
2.11. v době od konce roku 2008 do začátku února 2009 v několika dílčích prodejích celkem cca 20 až 30 g za cenu 6,- až 7,- € za gram D. S.,
2.12. v době od prosince 2008 do 13. 5. 2009 v 15 dílčích prodejích po 4 gramech celkem cca 60 g za cenu 10,- € za gram N. B.,
2.13. v době od konce roku 2008 do 12. 5. 2009 v několika dílčích prodejích celkem cca 22 g za cenu 10,- € za gram M. W.,
2.14. v létě 2008 v několika (cca 5) dílčích prodejích cca 10 g za cenu 10,- € za gram R. K.,
2.15. v době od srpna 2008 do října 2008 v několika dílčích prodejích cca 10 g za cenu 10,- € za gram I. K.,
2.16. v době od pozdního léta 2008 do podzimu 2008 v několika dílčích prodejích celkem neznámé množství za cenu 8,- € za gram D. M.,
2.17. v létě 2008 v několika dílčích prodejích celkem neznámé množství S. M. B.,
2.18. v létě 2008 v návaznosti na dvě cesty za účelem pašování vždy po 1 až 2 g, celkem cca 2 až 4 g M. H. jako odměnu za provedenou cestu za účelem pašování,
2.19. v jaře 2008 v návaznosti na tři cesty za účelem pašování vždy po 3 až 4 g, celkem cca 9 až 12 g R. D. jako odměnu za provedenou cestu za účelem pašování,
2.20. v březnu 2009 2 až 3 g H. K. za cenu 10,- € za gram,
2.21. v době od jara 2008 nejméně do dubna 2009 na různých večírcích jako v oblasti D. a na ostatních místech v pravidelných dílčích prodejích celkem neznámé množství početným neznámým osobám za cenu 8,- až 10,- € za gram,
3. v L. nabýval, vlastnil a jiným přenechával, a sice
3.1. v době nejméně od pozdního podzimu 2007 do 13. 5. 2009 nabýval pravidelně neznámé množství konopí, pocházející většinou z cest za účelem pašování, které až do vlastní konzumace (až do 5 g denně) a do konzumace společné s početnými známými přechovával; mezi tyto známé patřili R. D., T. T., J. S., D. L., R. K., C. G. I. a další,
3.2. v létě 2008 získal cca 10 g amfetaminu od J. S. za cenu 20,- až 25,- € za gram a přechovával je až do vlastní konzumace,
3.3. dne 13. 5. 2009 vlastnil cca 1,5 g konopí až do zajištění příslušníky Bezpečnostního policejního komanda (SPK) v L.,
3.4. dne 27. 10. 2007 vlastnil cca 71 g konopí,
3.5. dne 24. 5. 2008 vlastnil plechovku s přilnutými zbytky konopí až do zajištění příslušníky policie,
3.6. dne 25. 5. 2008 vlastnil neznámé množství konopí až do zajištění příslušníky policie,
3.7. dne 7. 6. 2008 získal konopí v hodnotě 350,- € a vlastnil plechovku s 0,1 gramem marihuany, 33 g konopí, 1 digitální váhu se zbytky konopí a mlýnek na rostliny se zbytky konopí až do zajištění příslušníky policie,
3.8. dne 8. 6. 2008 získal konopí v hodnotě 200,- € a vlastnil přinejmenším 13,3 g konopí až do zajištění příslušníky policie,
3.9. dne 27. 10. 2008 při osobní kontrole vlastnil 2 g konopí,
3.10. dne 31. 1. 2009 vlastnil 0,5 g marihuany až do vlastní konzumace, resp. 0,8 g směsi tabáku a marihuany, až do osobní kontroly dne 1. 2. 2009,
4. dne 28. 12. 2008 ve V. úmyslně zranil na těle F. P. tím, že ho udeřil několikrát pěstí do obličeje, čímž M. F. P. utrpěl zlomeninu pravé čelistní dutiny, přičemž měl za následek těžké zranění.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 tr. zákoníku a minimálně ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a proti zájmu a na ochraně lidského zdraví. Jednal přitom v takovém rozsahu (dopustil se trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. ledna 2015Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 11 Tcu 128/2014, ECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.128.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies