3 Tdo 117/2015

11. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265b odst. 1 písm. g)
  • TrZ - § 205 odst. 1 písm. b)
  • TrZ - § 205 odst. 2
  • TrZ - § 205 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. března 2015 o dovolání, které podal obviněný J. T. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové − pobočka v Pardubicích ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 13 To 306/2014, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 3 T 25/2014, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání obviněného J. T. odmítá.

Odůvodnění:I.


Rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 3. 6. 2014, sp. zn. 3 T 25/2014, byl obviněný J. T. uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník“), dílem dokonaným a dílem ukončeným ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, dále přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 3 písm. d) tr. zákoníku a zločinem poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zákoníku, kterých se dle skutkových zjištění dopustil jednáním spočívajícím v tom, že:

„1) dne 15. 5. 2013 v době od 01:00 hodin do 02:30 hodin v chatové oblasti S. H. – B., okres P. nejprve nezjištěným předmětem odstranil a následně odcizil visací zámek Abloy v hodnotě 340,- Kč na krytu úsekového vypínače, umístěného na betonovém sloupu elektrického vedení nacházejícího se na volně přístupném poli na pravé straně polní cesty ve směru z obce B. ke slepému ramení řeky L. poblíž bývalé trafostanice, kde přesunul páku spínače do polohy vypnuto, poté se přemístil k protější trafostanici, kde se ve výšce 5 m nacházel na stožáru vysokého napětí transformátor, který nezjištěným způsobem shodil na zem, po odstranění horního víka z vnitřního prostoru transformátoru odcizil měděné elektrické vinutí o hmotnosti 150,- Kg v hodnotě 17.700,- Kč a dále z celého zařízení odcizil 3 ks měděných či hliníkových sběren a poškodil 2 ks nerezových dvířek rozvaděče, čímž trafostanici zničil a učinil neupotřebitelnou a způsobil její poruchu, kdy byla přerušena dodávka elektrické energie do dvou chatových oblastí na dobu do 14,43 hod. a poškozené společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ:24729035 způsobil škodu poškozením ve výši 189.394,- Kč a škodu odcizením ve výši 18.040,- Kč,

2) dne 10. 6. 2013 v přesně nezjištěné době před 05:00 hodin za parovodem v obci S. H. u silnice na obec H. na P., okres P., shodil nezjištěným způsobem ze sloupu elektrického napětí elektrický transformátor trafostanice, výrobce Elin o výkonu 160 kVA, a odcizil z něho měděné části - vinutí o hmotnosti 225 kg v hodnotě 26.550,- Kč, čímž trafostanici zničil a učinil neupotřebitelnou a způsobil její poruchu spočívající v přerušení dodávky elektrického proudu pro 29 odběrných míst do 11,03 hod. a společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 způsobil škodu poškozením ve výši 223.437,- Kč, škodu odcizením ve výši 26.550,- Kč,

3) v blíže neurčené době od 08:00 hodin dne 14. 6. 2013 do 04:30 hodin dne 15. 6. 2013, v oploceném areálu pískovny v k.o. O. n. L. (za prodejnou S.), okres P. nejdříve nezjištěným předmětem rozlomil levé kovové oko horní části kovového krytu u pákového vypínače na nedalekém přívodním sloupu, přičemž visací zámek zůstal v pravém oku na místě nepoškozen, poté v dolní části kovového krytu odšrouboval šroub a páku tak mohl stlačit dolů, čímž odpojil přívod el. proudu ke sloupu s transformátorem, poté nezjištěným předmětem překonal kovový řetěz s visacím zámkem, kterým byla zajištěna zadní vstupní brána oploceného areálu pískovny, přičemž řetěz se zámkem v celkové hodnotě 400,- Kč odcizil, následně od transformátoru odpojil všechny přívodní kabely, vypustil z něj olejovou náplň do zeminy pod ním a následně jej z důvodu, že byl transformátor přivařen ke kovové konstrukci sloupu, pomocí vozidla strhnul ze sloupu na zem, kde odšrouboval horní víko a zevnitř odcizil 290 kg měděného vinutí v hodnotě 34.220,­- Kč, čímž trafostanici zničil a učinil neupotřebitelnou a způsobil společnosti Agrodružstvo Klas, IČ: 60916320, škodu poškozením ve výši 20.000,- Kč, kdy trafo již nebylo obnoveno a škodu odcizením ve výši 34.620,- Kč,

4) v době kolem 00:55 hodin dne 9. 8. 2013 v T. –S., za křižovatkou silnice u levého příkopu vozovky vedoucí do obce S., shodil ze sloupu nízkého napětí transformátor typu TDQ501 A03S9K-99 výrobce Elin, výkon 50 kVA, který následně na zemi demontoval a odcizil z něho 100 kg vnitřního vinutí v hodnotě 11.800,- Kč, čímž trafostanici zničil a učinil neupotřebitelnou a způsobil její poruchu spočívající v přerušení dodávky elektrického proudu, když následně ve 04,46 hod. vypadl i náhradní zdroj a poškozené společnosti Huawei Technologies, IČ 25788001 způsobil škodu poškozením ve výši 151.773,- Kč a škodu odcizením ve výši 11.800,- Kč,

5) v přesně nezjištěné době od 17:00 hodin dne 12. 8. 2013 do 08:15 hodin dne 13. 08. 2013 ve volně přístupném areálu firmy F. s. r. o., v ulici M. v T. nezjištěným způsobem shodil transformátor s označením TM 100/35, který byl zavěšený na sloupu ve výšce 3 metrů, přitom poškodil přívod elektrického proudu a zevnitř odcizil 150 kg měděného vinutí v hodnotě 17.700,- Kč, čímž trafostanici zničil a učinil neupotřebitelnou a poškozené společnosti Trafo CZ, IČ: 27636224, která transformátor pronajala společnosti F. způsobil škodu poškozením ve výši 64.372,- Kč, škodu odcizením ve výši 17.700,­- Kč, tedy škodu celkem 82.072,- Kč,

6) v přesně nezjištěné době od 00:03 hodin do 05:35 hodin dne 19. 8. 2013 v blízkosti kamenolomu v T.-B. se pokusil odcizit transformátor vysokého napětí typ 250 KWA/35 KW tak, že transformátor s měděným vinutím o váze 290 kg v hodnotě 34.220,-Kč strhl z nosného sloupu na zem, čímž jej zničil a způsobil poruchu spočívající v přerušení dodávky elektrického proudu s následnou odstávkou lomu na dobu 2,5 dne a společnosti LOM Babí, a.s., IČ: 27506983 způsobil škodu poškozením ve výši 35.960,- Kč,

celkově tak svým jednáním způsobil škodu poškozením ve výši 684.936,- Kč, škodu odcizením ve výši 108.710,- Kč a škodu na sanaci půdy ve výši 100.074,- Kč,

a uvedeného jednání se dopustil přesto, že byl trestním příkazem Okresního soudu v Pardubicích pod 2T 71/2006 ze dne 28. 7. 2006 odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) trestního zákona ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 trestního zákona k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, který byl přeměněn dne 10. 4. 2010 na trest odnětí svobody nepodmíněně s výměrou 200 dnů, který vykonal dne 24. 12. 2010, a dále rozsudkem Okresního soudu Jindřichův Hradec pod 11 T 123/2008 ze dne 13. 7. 2009 ve znění rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2009 odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) odst. 2 trestního zákona k trestu odnětí svobody nepodmíněně v trvání 6 měsíců, který vykonal dne 7. 6. 2010“.

Za to byl odsouzen podle § 276 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla dále obviněnému uložena povinnost nahradit poškozeným společnostem ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, způsobenou škodu ve výši 457.421,- Kč, Agrodružstvo Klas, IČ: 60916320, se sídlem Staré Ždánice, Křičensko 2, způsobenou škodu ve výši 54.620,- Kč, Farmers, s.r.o., IČ: 15039307, se sídlem Trutnov, Voletínská 252, způsobenou škodu ve výši 15.000,- Kč a Generali pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, způsobenou škodu ve výši 35.960,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli poškození Agrodružstvo Klas a Generali pojišťovna, a. s., odkazáni se zbytky svých nároků na náhradu škody na řízeni ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudkuOkresního soudu v Pardubicích ze dne 3. 6. 2014, sp. zn. 3 T 25/2014, podal obviněný odvolání, jímž napadl rozsudek ve všech jeho výrocích.

O odvolání rozhodl Krajský soud v Hradci Králové − pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 13 To 306/2014, a to tak, že z podnětu odvolání obviněného napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil ve výroku o uloženém trestu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnému za přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, 3 tr. zákoníku dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 3, písm. d) tr. zákoníku a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zákoníku, ohledně nichž zůstal v napadeném rozsudku výrok o vině nezměněn, uložil podle § 276 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody na 4 (čtyři) roky, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku byl dále obviněnému uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to:
- převodník
- kuchyňský nůž
- deka hnědé barvy
- 2 ks křížových klíčů na kola
- dvousložkové lepidlo
- kladivo s ulomenou násadou
- polní skládací lopatka
- nádobka na olej Konkor ve spreji
- plechovka od ředidla
- Sheron brzdová kapalina
- trubka
- červená plastová plachta
- zelená plastová plachta
- vytlačovací pistole
- nalévací hrdlo ke kanystru černé barvy
- plastový box na nářadí s obsahem − vrchní patro obsahuje objímky různých průměrů, větší množství dutých nýtů, dvě plata vrtáků o velikosti 4, v počtu 19 ks a lepicí černou pásku, dno boxu obsahuje 2 ks vratidel ke klíčům, 2 ks sekáčů, 4 ks nástrčných klíčů „ořech“, řezný kotouč do brusky, 8 ks šroubováků, 2 ks nástavců k nástrčným klíčům, 4 ks kleští − různé druhy, 9 ks očkových klíčů 32/32, 19/18, 17/17, 8/9, 16/17, 13/12, 16/17, 16/18, 14/15, 2 ks plochých klíčů 16/16, 13/17, 2 ks 19/22 a 14/14,
- sportovní látková taška modročerné barvy s obsahem − sada 5 ks plochých klíčů, plastový obal, 3 ks řetězů různé délky, popruh zelené barvy, 3 ks samostatných plochých klíčů, ráčná s nádstavcem a očkem velikosti 24, plochý klíč, šroub se 4 matkami a dvěma podložkami,
- látkový batoh modročerné barvy s obsahem − lano červené barvy, lano žluté barvy s hákem, 2 ks řetězů se šroubem a maticí, 2 ks modrého hadru, 1 ks žlutého hadru, 4 ks plochých klíčů, 1 ks plochého klíče s očkem, šroubovák s fialovou rukojetí, kombinované kleště, štípací kleště s oranžovočernou rukojetí, 2 ks kompletních sad plochých klíčů, 1 ks hasáku, 2 kompletní sady imbusových klíčů, nůžky, 1 svítilna, 1 ks klíče se čtyřhrannou hlavou, 1 ks imbusového klíče o velikosti 10, 2 ks baterií, papírová krabička se 4 ks náplastí, nezjištěné množství šroubů a matic různých velikostí a rozměrů, 4 ks patek (spojek) ze žlutého kovu, 3 ks kovových podložek, 4 ks kovových podložek ze žlutého kovu, 3 ks kovových podložek, 1 ks gumové podložky,
- 2 ks ocelových lan různé délky, 1 ks černé kurty, 1 ks bezpečnostního pásu pro výškové práce,
- plastový černý obal – neúplná gola sada se 14 ks nástavců (oříšky), 2 ks nástavců, 1 ks kloubu,
- řetězová klapka s heverem modré barvy
- 1 ks ocelového lana s 2 karabinami na koncích
- pravá rukavice
- kleště štípací na tyče a svorníky (svorníkové kleště) s rukojeťmi opatřenými černými plastovými návleky, celkové délky cca 916 mm s cca 44 mm dlouhými štípacími břity
- stranový klíč velikosti 19 s nápisem Chrom-Vanadium a označením DIN 3113AHR
- kleště „SIKY“ stříbrné barvy s nápisem „MADE IN INDIA“, „Chrome-vanadium“, „Gendre no. 145-10“.

V ostatních výrocích zůstal napadený rozsudek nezměněn.

II.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal obviněný J. T. dovolání (č. l.897 − 899), v němž dle jeho obsahu uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.,maje za to, že rozsudek soudu druhého stupně spočívá na nesprávném právním posouzení skutků i nesprávném hmotně právním posouzení.

Obviněný zejména namítá nedostatečná skutková zjištění, kdy již v přípravném řízení měl vážné pochybnosti o správnosti skutkových zjištění a důkazy, které byly provedeny, považuje za neobjektivní. Na základě těchto vad dovozuje, že nebylo prokázáno, že se dopustil trestné činnosti. Soudům vytýká i neprovedení výslechů jím navrhovaných svědků. K jednotlivým skutkům se podrobně vyjádřil jednak v rámci odvolacího řízení a dále i vyjádřením v rámci řízení dovolacího, když si vyhrazuje právo tato vyjádření učinit dodatečně. Je přesvědčen o tom, že jeho vina prokázána nebyla, poukazuje na skutečnost, že v době, kdy k trestné činnosti mělo dojít, byl doma s rodinou (skutek v B.), případně má za to, že důkazy provedené zkoumáním DNA jsou klamavé a mohou být připisovány jiným osobám. Je přesvědčen o tom, že hodnocení důkazů nebylo tak logické a přesvědčivé, jak je konstatováno v rozsudku krajského soudu, neboť spíše bylo vycházeno z toho, že v minulosti byl pro obdobnou trestnou činnost odsouzen a z toho byla dovozována jeho vina i v popsaných případech. Obviněný dále poukazuje na nepoužitelnost důkazů cestou mobilních operátorů, kdy z jednotlivých zpráv o použití telefonu vyplývají pouze nepřesné údaje, nedostatečná identifikace jeho osoby i nekonkrétnost místa, kde se měl nacházet a kde mělo k telefonování dojít.

V návaznosti na výše uvedené proto obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové − pobočka Pardubice ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 13 To 306/2014, zrušil a věc přikázal k novému projednání a rozhodnutí.

Opis dovolání obviněného byl předsedou senátu soudu prvního stupně za podmínek § 265h odst. 2 tr. ř. zaslán k vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky, které jej obdrželo dne 21. 10. 2014 (č. l. 897). Dne 24. 11. 2014 bylo Nejvyššímu soudu doručeno sdělení státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství sp. zn. 1 NZO 1221/2014, v němž uvedla, že se k podanému dovolání obviněného J. T. nebude věcně vyjadřovat. Současně uvedla, že výslovně souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto za podmínek uvedených v ustanovení § 265r odst. 1 tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

III.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové − pobočka v Pardubicích ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 13 To 306/2014, je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a), h) tr. ř. per analogiam, neboť soud druhého stupně z podnětu odvolání obviněného zrušil rozsudek soudu prvního stupně pouze ve výroku o trestu a jeho výkonu, o kterém poté nově rozhodl, čímž vytvořil obdobnou procesní situaci, jako by odvolání do výroku o vině zamítl. Obviněný je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání (pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká). Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podal prostřednictvím svého obhájce, tedy v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném týmž zákonným ustanovením.

Nejvyšší soud podotýká, že dne 25. 11. 2014 bylo Okresnímu soudu v Pardubicích doručeno podání obviněného označené jako dovolání (č. l. 912 – 913). Podle § 265d odst. 2 věty druhé tr. ř. se podání obviněného, které nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, nepovažuje za dovolání, byť bylo takto označeno. K předmětnému podání tedy Nejvyšší soud nepřihlížel, přestože bylo označeno jako dovolání, neboť nebylo podáno prostřednictvím obhájce obviněného a nadto se tak stalo po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 265e odst. 1 tr. ř.

Protože dovolání je možné učinit pouze z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo nutno posoudit, zda obviněným J. T. vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

V rámci dovolacího důvodu dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je možno namítat, že skutek, jak byl v původním řízení soudem zjištěn, byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, ačkoliv šlo o jiný trestný čin, nebo nešlo o žádný trestný čin. Vedle těchto vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též jiné nesprávné hmotně právní posouzení, jímž se rozumí právní posouzení jiné skutkové okolnosti, která má význam z hlediska hmotného práva. Z dikce ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. přitom vyplývá, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním namítat toliko vady právní (srov. např. názor vyslovený v usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 73/03, sp. zn. II. ÚS 279/03, sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud tedy není oprávněn v dovolacím řízení přezkoumávat postup soudů nižších stupňů při dokazování a hodnocení důkazů, ale vychází toliko z konečných skutkových zjištění učiněných soudy nižších stupňů a v návaznosti na tato stabilizovaná skutková zjištění posuzuje správnost aplikovaného hmotně právního posouzení. Tato skutková zjištění nemůže změnit, a to jak na základě případného doplnění dokazování, tak i v závislosti na jiném hodnocení v předcházejícím řízení provedených důkazů. Nejvyšší soud v řízení o dovolání není jakousi třetí instancí přezkoumávající skutkový stav věci v celé šíři, neboť těžiště dokazování leží v řízení před soudem prvního stupně, jehož skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat toliko soud odvolací prostředky k tomu určenými zákonem (např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02). Porušení určitých procesních ustanovení může být rovněž důvodem k dovolání, nikoli však podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale jen v případě výslovně stanovených jiných dovolacích důvodů [zejména podle § 265b odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a l) tr. ř.], (viz přiměř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 22/2007).

Ze skutečností blíže rozvedených v předcházejících odstavcích tedy vyplývá, že východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva (především trestního, ale i jiných právních odvětví).

Námitky obviněného tomuto dovolacímu důvodu neodpovídají. Obviněný totiž soudům vytýká toliko nesprávné hodnocení důkazů (zejména výsledky zkoumání DNA, které označuje za „klamavé“, spadá sem i námitka o neprovedení jím navrhovaných důkazů ve formě výslechů svědků, které však nijak blíže nespecifikuje) a vadná skutková zjištění (kdy tato obecně označuje za z jeho pohledu „nedostatečná“), když současně prosazuje vlastní hodnotící úvahy ve vztahu k provedeným důkazům (obecné námitky, že tvrzené skutečnosti z provedených důkazů nevyplývají, resp. že důkazy provedené v rámci řízení jsou neobjektivní a hodnocení důkazů nebylo tak logické a přesvědčivé, jak je konstatováno v rozsudku krajského soudu) a vlastní verzi skutkového stavu věci (kdy obviněný ve vztahu ke skutku pod bodem 6/ výroku o vině uvedl, že byl v době jeho spáchání s rodinou doma).

Takto uplatněné námitky se ve skutečnosti týkají procesní stránky věci (provádění a hodnocení důkazů) a směřují (v prospěch obviněného) k revizi skutkových zjištění, ze kterých odvolací soud při hmotně právním posouzení skutku vycházel, kdy obviněný sám hodnotí skutkové okolnosti, resp. vytváří vlastní náhled na to, jak se skutek odehrál. To znamená, že obviněný výše uvedený dovolací důvod nezaložil na hmotně právních - byť v dovolání formálně proklamovaných - důvodech, nýbrž na procesním základě (§ 2 odst. 5, 6 tr. ř.) se domáhal přehodnocení soudem učiněných skutkových závěrů.

Formulace dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který obviněný J. T. uplatnil, znamená, že předpokladem jeho existence je nesprávná aplikace hmotného práva, ať již jde o hmotně právní posouzení skutku nebo o hmotně právní posouzení jiné skutkové okolnosti. Provádění důkazů, včetně jejich hodnocení a vyvozování skutkových závěrů z důkazů, ovšem neupravuje hmotné právo, ale předpisy trestního práva procesního, zejména pak ustanovení § 2 odst. 5, 6, § 89 a násl., § 207 a násl. a § 263 odst. 6, 7 tr. ř. Jestliže tedy obviněný namítl nesprávnost právního posouzení skutku a jiné nesprávné hmotně právní posouzení, ale tento svůj názor ve skutečnosti dovozoval především z tvrzeného nesprávného hodnocení důkazů a vadných skutkových zjištění, pak soudům nižších stupňů nevytýkal vady při aplikaci hmotného práva, nýbrž porušení procesních ustanovení. Porušení určitých procesních ustanovení sice může být rovněž důvodem k dovolání, nikoli však podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale jen v případě výslovně stanovených jiných dovolacích důvodů [zejména podle § 265b odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a l) tr. ř.], (viz přiměř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 22/2007).

Nejvyšší soud tedy konstatuje, že ačkoli obviněný uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., nevznáší žádné konkrétní hmotně právní námitky, ze kterých by existence rozporu mezi skutky zjištěnými soudy nižších stupňů a jejich právním posouzením měla vyplývat. Takováto námitka pro svou neurčitost vyvolává nepřezkoumatelnost, neboť není možné, aby Nejvyšší soud sám aktivně dovozoval, z jakých konkrétních důvodů obviněný předmětné rozhodnutí napadá. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že není úkolem Nejvyššího soudu rozebírat veškeré okolnosti případu a hodnotit napadené rozhodnutí ze všech možných hledisek, aniž by obviněný přímo uvedl, jaké vady rozhodnutí vytýká.

IV.


Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b odst. 1 tr. ř. Jelikož dovolání nebylo podáno z důvodů stanovených zákonem, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. o jeho odmítnutí bez věcného projednání.

Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. učinil toto rozhodnutí v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).


V Brně dne 11. března 2015

Předseda senátu:
JUDr. Petr ŠabataChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 3 Tdo 117/2015, ECLI:CZ:NS:2015:3.TDO.117.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies