30 Cdo 169/2015

19. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241 odst. 1
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci žalobce P. C., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 68.333,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 167/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2013, č. j. 72 Co 362/2013 - 194, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem k odvolání obou účastníků změnil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku tak, že žalobu i co do částky 11.625,- Kč s příslušenstvím zamítl, v zamítavém výroku rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a dále rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že "se konstatuje, že v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 152/2008, resp. v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 C 121/2011 bylo porušeno právo žalobce na vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě" (výrok I.), současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.). Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž splnil podmínku zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Současně žalobce podal "žádost o ustanovení advokáta k bezplatnému zastupování pro podání dovolání".

Usnesením ze dne 9. 7. 2014, č. j. 42 C 167/2011 - 235, soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na bezplatné ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Usnesením odvolacího soudu ze dne 22. 10. 2014, č. j. 72 Co 440/2014 - 247, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno a po doručení žalobci nabylo dne 6. 11. 2014 právní moci.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. 11. 2014, č. j. 42 C 167/2011 - 249, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2013, č. j. 72 Co 362/2013 - 194. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 27. 11. 2014.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen "o. s. ř."

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen, nebo že by sám měl právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne19. března 2015

JUDr. Pavel S i m o n
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 169/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.169.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies