26 Cdo 4843/2014

18. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně A. V., proti žalované Sensus, s. r. o., se sídlem Přerov, Kojetínská 383/17, IČO 47669535, o uložení povinnosti žalované sepsat se žalobkyní novou nájemní smlouvu, nemanipulovat s měřiči plynoměru a elektroměru, obnovit dodávky elektřiny a plynu do bytu žalobkyně, předat žalobkyni klíč od vstupních dveří k nemovitosti a vyplatit jí přeplatek v částce 3.775,- Kč, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 11 C 148/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 22. srpna 2014, č. j. 12 Co 412/2014-40, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:


Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (odvolací soud) usnesením ze dne 22. 8. 2014, č. j. 12 Co 412/2014-40, potvrdil usnesení ze dne 16. 6. 2014, č. j. 11 C 148/2014-28, kterým Okresní soud v Přerově (soud prvního stupně) žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (nezastoupena advokátem) včasné dovolání.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné advokátní zastoupení (jehož součástí je i sepis dovolání) je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla soudem prvního stupně (usnesením ze dne 21. 10. 2014, č. j. 11 C 148/2014-50) vyzvána, aby si ve stanovené lhůtě zvolila zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4843/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4843.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies