26 Cdo 2656/2014

10. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • NotŘ - § 71b odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Mgr. P. M., R., zastoupeného Mgr. Thomasem Mumulosem, advokátem se sídlem v Ostravě, Preslova 9, proti povinnému B. S., T., zastoupenému Mgr. Martinem Šmukem, LL.M., advokátem se sídlem v Ostravě, Miličova 12, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 28 E 78/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2014, č. j. 56 Co 363/2010-123, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Frýdku – Místku (soud prvního stupně) usnesením ze dne 4. 6. 2010, č. j. 28 E 78/2010-15, nařídil podle notářského zápisu sepsaného Mgr. Z. H., č. j. NZ 447/2006 ze dne 21. 12. 2006 (dále jen „notářský zápis“) výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinného tam specifikovaných, k zajištění pohledávky oprávněného ve výši 4.312.500 Kč.Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) - poté, co jeho předchozí rozhodnutí ze dne 23. 8. 2010, č. j. 56 Co 363/2010-38, a ze dne 22. 12. 2011, č. j. 56 Co 363/2010-97 (jimiž usnesení soudu prvního soudu změnil tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl) zrušil Ústavní soud České republiky nálezy ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10, a ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. II. ÚS 1470/12 – napadeným usnesením usnesení soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí potvrdil a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání povinného není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť odvolací soud posoudil otázku vykonatelnosti notářského zápisu (z hlediska náležitostí vyžadovaných ustanovením § 71b odst. 1 písm. c/ a e/ zákona č. 358/1992 Sb. ve znění platném do 31. 12. 2006) a vázanosti právním názorem vysloveným Ústavním soudem v kasačních nálezech v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3372/2012 /proti citovanému usnesení byla podána ústavní stížnost, kterou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. III. ÚS 3544/13/, usnesení ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2600/2014, uveřejněné pod číslem 41/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek /proti citovanému usnesení byla podána ústavní stížnost, kterou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. I. ÚS 3438/2014/, usnesení ze dne 11. 4. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3836/2013) a není důvodu, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Námitka dovolatele, že napadené rozhodnutí je rozporu s usneseními Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3989/2007, a ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1214/2007, je nepřípadná, neboť tato vycházejí z odlišného skutkového základu a na projednávanou věc nedopadají.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovolání podáním ze dne 27. 5. 2014. Z insolvenčního rejstříku dovolací soud zjistil, že dne 27. 11. 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka – povinného. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2014, č. j. KSOS 38 INS 29611/2012 - A28, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 5. 2014, č. j. 2 VSOL 371/2014-A-40, mj. soud zjistil úpadek povinného, ustanovil insolvenčního správce a na majetek povinného prohlásil konkurs. S ohledem na výše uvedené tak ustanovení § 140e zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebránilo dovolacímu soudu odmítnout dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.; účinností práv na uspokojení ze zřízeného soudcovského zástavního práva (§ 248 odst. 2 insolvenčního zákona) se v tomto řízení zabývat nemohl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. března 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2656/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2656.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies