26 Cdo 3499/2014

10. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 180/1632, zastoupené JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, proti povinnému R. H., zastoupenému Mgr. Petrem Křížákem, LL.M., advokátem se sídlem v Ostravě, Purkyňova 6/787, pro 86.853,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 EXE 826/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. dubna 2014, č. j. 9 Co 228/2014-50, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud napadeným usnesením zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 11. 3. 2014, č. j. 46 EXE 826/2013-40, jímž ve vztahu k povinnému zastavil exekuci nařízenou dne 13. 2. 2013, č. j. 46 EXE 826/2013-26, a rozhodl o nákladech řízení; současně řízení o zastavení nařízené exekuce zastavil.

Dovolání povinného Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) odmítl. Vylíčení, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a o. s. ř.), dovolatel vztáhl jen k posouzení otázky, na jejímž řešení napadené rozhodnutí nespočívá (odvolací soud se zabýval otázkou, zda plná moc pro sepis exekutorského zápisu musí být speciální, zatímco dovolatel se domáhá posouzení otázky platnosti právního úkonu učiněného osobou neslyšící) a v dovolacím řízení nelze pro uvedený nedostatek pokračovat (§ 241a odst. 2 o. s. ř.).

Pro úplnost lze dodat, že má-li dovolatel za to, že jsou tu jiné důvody pro zastavení exekuce, než kterými se zabýval odvolací soud v napadeném usnesení, může si kdykoliv v průběhu exekučního řízení podat návrh na zastavení exekuce.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3499/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3499.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies