11 Tcu 11/2015

18. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 18. března 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. Ch., rozsudkem Zemského soudu Krems an der Donau, Rakousko, ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 38 Hv 30/13x, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


O d ů v o d n ě n í :Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Krems a. d. Donau byl L. Ch. uznán vinným trestným činem výdělečné krádeže vloupáním a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Krems a. d. Donau spolu s dalším spolupachatelem tím, že v období od ledna do února 2013 odcizili nebo se pokusili odcizit, částečně vloupáním, cizí movité věci, a to1. v R. poškozenému F. F. proudový kabel v hodnotě cca 30 eur;

2. v H. poškozenému O. S. cca 7 eur v hotovosti tím, že vylomili držák automatu na žvýkačky, na němž způsobili škodu ve výši 400 eur;

3. v H. poškozenému M. F. několik proudových kabelů, různé nářadí a kanystr na benzín v nezjištěné hodnotě, která však nepřekračuje částku 3 000 eur, tím, že vylomili bránu kůlny s přístroji;

4. v H. poškozenému H. S. proudový kabel v hodnotě cca 100 eur;

5. v H. poškozenému G. M. více autokol, pneumatik, proudových kabelů a různého starého kovu v hodnotě cca 700 eur tím, že vylomili bránu kůlny s přístroji;

6. v H. poškozenému M. S. dva proudové kabely v hodnotě cca 100 eur tím, že vylomili bránu kůlny s přístroji;

7. v H. firmě AutomatenUnterkofler GmbH se pokusili odvrtat zámek a poté ohnout krycí plech automatu na cigarety, což se jim nepodařilo a na automatu způsobili škodu ve výši 1 800 eur;

8. v I. firmě Al Telekom Austria AG se pokusili vloupat do telefonního automatu na mince, což se jim nepodařili, proto jej pohodili do sněhu a později převezli do České republiky, čímž způsobili škodu ve výši 1 500 eur.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně cizího majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu, že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. března 2015

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 11 Tcu 11/2015, ECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.11.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies