26 Cdo 605/2015

10. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Avesolvent, s. r. o., se sídlem v Praze, Opletalova 1284/37, identifikační číslo osoby 26803127, proti povinnému P. M., O., za účasti manželky povinného J. M., O., zastoupené Mgr. Ing. Václavem Králem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Mánesova 808/22, pro 277 185,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 23 EXE 5612/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2014, č. j. 20 Co 265/2014-461, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:


Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 18. 3. 2014, č. j. 23 EXE 5612/2010-425, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 15. 5. 2014, č. j. 23 EXE 5612/2010-442, zamítl návrhy povinného a manželky povinného na částečné zastavení exekuce v rozsahu exekučního příkazu soudního exekutora Mgr. MUDr. Radana Kuči ze dne 21. 3. 2011, č. j. 045 EX 2996/10-72 (výrok I.), zastavil exekuci (výrok II.), uložil oprávněné povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. Svatopluku Šůstkovi, Exekutorský úřad Olomouc, na nákladech exekuce 7.865,- Kč (výrok III.), uložil oprávněné povinnost zaplatit povinnému náklady řízení v částce 69.232,- Kč (výrok IV.) a uložil oprávněné povinnost zaplatit České republice 100 % jejích nákladů řízení, jejichž výše bude určena samostatným usnesením (výrok V.).Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení soudu prvního stupně, ve znění opravného usnesení, v napadených výrocích II. až V. tak, že návrh povinného na zastavení exekuce, nařízené usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 9. 3. 2011, č. j. 23 EXE 5612/2010-108, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2011, č. j. 20 Co 258/11-127, se zamítá.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Povinný v dovolání požádal o ustanovení advokáta jako zástupce pro řízení o dovolání. Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 11. 11. 2014, č. j. 23 EXE 5612/2010-474, nepřiznal povinnému osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost na ustanovení zástupce; usnesení nabylo právní moci dne 11. 12. 2014. Okresní soud v Nymburce následně usnesením ze dne 18. 12. 2014, č. j. 23 EXE 5612/2010-477, vyzval povinného, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta a ve stejné lhůtě předložil advokátem sepsané dovolání, jinak bude spis předložen dovolacímu soudu a dovolací řízení bude zastaveno; usnesení bylo povinnému doručeno dne 2. 1. 2015. Povinný dne 16. 1. 2015 podáním na č. l. 480 sdělil, že si zástupcem zvolil advokáta a plnou moc doloží do 14 dnů, ani poté však vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 605/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.605.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies