21 Nd 47/2015

19. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce RWE Energie, s.r.o. se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Limuzská č. 3135/12, IČO 49903209, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova č. 162/8, proti žalovanému P. N. V., o zaplacení 4.028,59 Kč s příslušenstvím a o 200 Kč a 400 Kč, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 149/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 149/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Semilech.


Odůvodnění:


Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným dne 13. 9. 2013 u Okresního soudu v Semilech se právní předchůdkyně žalobce Východočeská plynárenská, a.s. domáhala zaplacení částky 4.028,59 Kč s příslušenstvím z titulu nezaplacených dodávek zemního plynu a dále částek 200 Kč a 400 Kč představujících smluvní pokuty.

Okresní soud v Semilech - poté, co jím vydaný elektronický platební rozkaz ze dne 29. 10. 2013, č. j. EPR 270290/2013 - 6, usnesením ze dne 27. 8. 2014, č. j. EPR 270290/2013 - 17, zrušil, neboť jej nebylo možno žalovanému doručit (§ 173 odst. 2 o. s. ř.), a poté, co usnesením ze dne 30. 9. 2014, č. j. 8 C 149/2014 - 33, podle ustanovení § 107 odst. 3 o. s. ř. rozhodl, že v řízení bude namísto žalobce pokračováno s jeho právním nástupcem RWE Energie, s.r.o. se sídlem v Praze 10, Limuzská č. 3135/12, IČO 49903209, usnesením ze dne 10. 12. 2014, č. j. 8 C 149/2014 - 44, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu „k určení místní příslušnosti soudu“. V odůvodnění usnesení uvedl, že adresa bydliště žalovaného, kterou žalobce označil v žalobě, je sídlo ohlašovny pobytu, a že žalovanému se nepodařilo elektronický platební rozkaz doručit ani na další tři adresy. Vzhledem k tomu, že nelze stanovit místní příslušnost soudu podle ustanovení § 85 o. s. ř., neboť není známo bydliště žalovaného, ani místo, kde se zdržuje v České republice, ani nejsou dány podmínky pro založení místní příslušnosti výlučné či dané žalobci na výběr (§ 87 a 88 o. s. ř.), a současně je vyloučena aplikace ustanovení § 86 odst. 1 a 2 o. s. ř., neboť žalovaný není občanem České republiky, a dosud nebyl zjištěn jeho majetek, není dán žádný z určovatelů, který by místní příslušnost Okresního soudu v Semilech založil. Dospěl k závěru, že projednávaná věc patří do pravomoci soudů České republiky a že je namístě postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Semilech (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Semilech, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2015JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. 21 Nd 47/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.47.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies