33 Cdo 786/2015

17. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně A. S., proti žalované JUDr. Š. Š., advokátce se sídlem P., o 34.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 C 52/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2014, č. j. 21 Co 378/2014-116, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou bez bližšího vylíčení rozhodujících skutečností domáhala po žalované zaplacení 34.000,- Kč s odůvodněním, že žalovaná ji zastupovala v jiných soudních řízeních a že nepodala blíže neurčené odvolání a dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 30. 5. 2014, č. j. 18 C 52/2014-95, žalobu odmítl a rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně usnesením ze dne 8. 9. 2014, č. j. 21 Co 378/2014-116, potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (nezastoupena advokátem) dovolání.

Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalobkyní), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zák. č. 293/2013 Sb., dále jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř. advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobkyně nebyla v době podání dovolání zastoupena advokátem a ze spisu se nepodává, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 19. 12. 2014, č. j. 18 C 52/2014-164, správně vyzvána, aby si ve lhůtě 15 dnů od obdržení usnesení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla poučena, že nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení s výzvou bylo žalobkyni doručeno 13. 1. 2015 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.). Žalobkyně na výzvu nereagovala.

Dovolacímu soudu proto nezbylo než dovolací řízení zastavit (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. března 2015

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. 33 Cdo 786/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.786.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies