26 Cdo 3717/2014

03. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 1
  • OSŘ - § 243

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, se sídlem v Olomouci, Lazecká 545/22, proti povinné D. M., zastoupené Mgr. Pavlem Švestákem, advokátem se sídlem v Šumperku, Starobranská 327/4, pro 1.475.014,50 Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk pod sp. zn. 065 EX 03330/14, dříve vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 24 E 858/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 40 Co 523/2013-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Povinná napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28. 11. 2013, č. j. 40 Co 523/2013-55, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 12. 2012, č. j. 24 E 858/2012-6, kterým soud prvního stupně nařídil podle vykonatelného výkazu nedoplatků Finančního úřadu v Zábřehu ze dne 14. 11. 2012, č. j. 108654/12/400921800758, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1.475.014,50 Kč, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné (výrok I.), rozhodl o nákladech řízení (výrok II.), a o povinnosti povinné zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Šumperku soudní poplatek (výrok III.), a jímž současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Po podání dovolání soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad Šumperk (jemuž byl spis předán v souladu s č. II, body 2 a 3 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb.) usnesením ze dne 29. 7. 2014, č. j. 065 EX 03330/14-015, exekuci na majetek povinné zastavil a rozhodl o nákladech účastníků a exekutora. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 8. 2014.

Za stavu, kdy exekuce na majetek povinné byla zastavena, je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o jejím dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení exekuce, jehož účinky zastavením exekuce pominuly. Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony/, dále jen „o. s. ř.“, zastavil (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. 26 Cdo 2479/2014, a ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4975/2014).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť povinná s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a oprávněnému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. března 2015JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3717/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3717.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies