30 Cdo 3534/2014

11. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce Ing. L. S., zastoupeného JUDr. Klárou A. Samkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Španělská 6, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění nemajetkové újmy a náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 153/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2014, č. j. 69 Co 494/2013-114, takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 30 Cdo 3534/2014-196, se opravuje tak, že nesprávně uvedené číslo jednací rozsudku Městského soudu v Praze „69 Co 294/2013-114“ správně zní „69 Co 494/2013-114.“

II. Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 30 Cdo 3534/2014-196, se opravuje tak, že správně zní:

Dovolání žalobce směřující proti výroku II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2014, č. j. 69 Co 494/2013-114, v části, ve které byl rozsudek soudu I. stupně v zamítavém výroku ohledně částky 2,713.761,- Kč s příslušenstvím potvrzen, se odmítá; jinak se ve zbývající části výroku II. ohledně částky 774.498,- Kč a dále ve výroku III. o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů uvedený rozsudek Městského soudu v Praze zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :Nejvyšší soud České Republiky (dále již „dovolací soud“) rozsudkem ze dne 26. listopadu 2014, č.j. 30 Cdo 3534/2014-196, rozhodl, že: „Dovolání žalobce směřující proti výroku II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2014, č. j. 69 Co 294/2013-114, v části, ve které byl rozsudek soudu I. stupně v zamítavém výroku ohledně částky 3,488.259,- Kč s příslušenstvím potvrzen, se odmítá; jinak se ve zbývající části výroku II. a dále ve výroku III. o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů uvedený rozsudek Městského soudu v Praze zrušuje a věc se vrací v tomto rozsahu Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Při vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu došlo jednak v jeho záhlaví - v důsledku písařské chyby - k nesprávnému uvedení čísla jednajícího rozsudku odvolacího soudu, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.Kromě toho, při vyhlášení, jakož i při písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu, v části výroku, jímž bylo dovolání odmítnuto, došlo v důsledku početní chyby k nesprávnému uvedení částky 3,488.259,- Kč, namísto správné výše 2,713.761,- Kč. Ve zbývající části výroku, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, nebyla v důsledku opomenutí za první částí věty za středníkem, ve znění: „jinak se ve zbývající části výroku II.“ uvedena chybějící částka, která měla správně následovat: „ohledně částky 774.498,- Kč.“

Jde o zjevné nesprávnosti patrné ze spisu a z porovnání výroku rozsudku s jeho odůvodněním. Z něho vyplývá, že dovolací soud odmítl dovolání žalobce ohledně uplatněných nároků na náhradu škody ve výši 2,219.000,- Kč a ve výši 723.725,- Kč (str. 6, odst. 2 rozsudku), přičemž nárok, uvedený jako druhý, žalobce poté, co vzal v odvolacím řízení žalobu zpět v rozsahu částky 228.964,- Kč, omezil žalobu na částku 494.761,- Kč (str. 3, odst. 3 rozsudku). Součet těchto částek (2,219.000,- Kč + 494.761,- Kč) činí tedy správně 2,713.761,- Kč. Z odůvodnění rozsudku a z podaného dovolání (str. 18, odst. 2 dovolání) vyplývá, že žalobce dovoláním dále napadl zamítavý výrok rozsudku odvolacího soudu co do částky 774.498,- Kč, týkající se uplatněného nároku na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, a že v tomto rozsahu byl rovněž předmětem dovolacího přezkumu, jakož i zrušení napadeného rozsudku odvolacího soudu.

Protože z výše uvedeného je zřejmé, že jde v daném případě o zjevné nesprávnosti, jež se týkají záhlaví a výroku shora označeného rozsudku Nejvyššího soudu, byly provedeny podle ustanovení § 243b a § 164 o. s. ř. jeho opravy tímto opravným usnesením.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. března 2015

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3534/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.3534.2014.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies