33 Cdo 4326/2014

09. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 3
  • OSŘ - § 241a odst. 2
  • OSŘ - § 241b odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce I. Ž.,zastoupeného JUDr. Martinem Köhlerem, advokátem se sídlem v Liberci III-Jeřáb, 1. máje 535/50, proti žalovanému JUDr. P. N.,zastoupenému JUDr. Petrem Haluzou, advokátem se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1413/41, o 821.473,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 29 EC 190/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2013, č.j. 39 Co 335/2013-187, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 14.423,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Petra Haluzy, advokáta.


O d ů v o d n ě n í :Žalobce podal dovolání výslovně proti všem výrokům v záhlaví uvedeného rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. 5. 2013, č.j. 29 EC 190/2011-152, v zamítavém výroku o věci samé a ve výroku o náhradě nákladů řízení, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.V dovolání proti potvrzujícímu výroku o věci samé dovolatel neuplatnil jediný způsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 1, 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“). Zpochybnil správnost hodnocení provedených důkazů (svědeckých výpovědí bývalých koncipientů žalovaného, kteří nebyli žalobcem zproštěni povinnosti mlčenlivosti) z hlediska jejich věrohodnosti a zákonnosti. Oproti zjištěním soudů obou stupňů dovolatel prosazuje, že bylo dostatečně prokázáno, že žalovaný jej neupozornil na běh promlčecí doby vztahující se k jeho právu z bezdůvodného obohacení z důvodu investic do nemovitosti, jakož i to, že dal žalovanému pokyn, aby vznesl vzájemný návrh.

Dovolání proti nákladovým výrokům vykazuje vady, neboť neobsahuje obligatorní náležitosti, a sice způsobilé vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ani vymezení důvodu dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.).

Uvedené nedostatky, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, již nemohou být napraveny (§ 241b odst. 3 o.s.ř.). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovaný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Poté, co Ústavní soud zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb. (srov. nález ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, publikovaný ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 116/2013), výši mimosmluvní odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, 2, § 2, § 6 odst. 1, § 7 bodu 6, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v rozhodném znění (dále jen „advokátní tarif“), tj. částkou 11.920,- Kč. Součástí nákladů je paušální částka náhrady za úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 advokátního tarifu) a částka 2.503,- Kč odpovídající 21% dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 9. dubna 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4326/2014, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.4326.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies