26 Cdo 1081/2015

20. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného MURTEG, družstvo, se sídlem v Kyjově, Riegrova 377/9, identifikační číslo osoby 29211638, zastoupeného Jiřím Devátým, narozeným 25. 4. 1954, bytem ve Zlíně, Sadová 3053, jako obecným zmocněncem, proti povinné R. Ch., za účasti manžela povinné Ing. Š. Ch., pro 115 294,10 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem Mgr. Markem Jenerálem, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 177 EX 7381/13, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 16. 10. 2014, č. j. 58 Co 188/2012-228, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 1. 2012, č. j. 012 EX 2150/05-112, kterým soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek, Exekutorský úřad Zlín, vydal dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí povinné, v usnesení blíže specifikovaných. Vzhledem k zániku výkonu exekutorského úřadu JUDr. Ivo Dědkem byl dne 1. 1. 2013 do uvolněného exekutorského úřadu jmenován Mgr. Marek Jenerál, který exekuci nadále vede pod sp. zn. 177 EX 7381/13.Povinná prostřednictvím obecného zmocněnce J. P. napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná měla právnické vzdělání. Proto ji soudní exekutor usnesením ze dne 15. 12. 2014, č. j. 177 EX 7381/13-315, vyzval, aby si pro podání dovolání ve lhůtě 30 dnů od doručení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví; současně ji poučil, že může pro podání dovolání požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesení bylo povinné doručeno dne 29. 12. 2014, obecnému zmocněnci povinné bylo doručeno dne 22. 12. 2014. Povinná však na výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2015JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1081/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1081.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies