23 Cdo 5280/2014

07. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobce J. D., zastoupenému JUDr. Jiřinou Poslušnou, advokátkou se sídlem v Jindřichově Hradci, nám. Míru 162, PSČ 377 01, proti žalovanému Ing. V. P., zastoupenému JUDr. Karlem Zachem, advokátem se sídlem v Pelhřimově, třída Legií 876, PSČ 393 01, o zaplacení částky 3,808.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 19 C 53/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. září 2013, č. j. 7 Co 1510/2013 – 289, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.211, 50,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Karla Zacha, advokáta se sídlem v Pelhřimově, třída Legií 876.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)


Žalobce se na žalovaném domáhá zaplacení částky 3,808.000,- Kč z titulu smlouvy o tichém společenství, přičemž tato částka má představovat hodnotu know-how jím vloženého do podnikání žalovaného.

Okresní soud v Jindřichově Hradci rozsudkem ze dne 12. dubna 2013, č. j. 19 C 53/2010 – 258, zamítl žalobu o zaplacení částky 3,808.000,- Kč s úrokem z prodlení (výrok v prvním odstavci) a uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení (výrok ve druhém odstavci).

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 6. září 2013, č. j. 7 Co 1510/2013 – 289, rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku o zamítnutí žaloby potvrdil (výrok pod bodem I), ve výroku o nákladech řízení změnil tak, že je zvýšil (výrok pod bodem II) a rozhodl o povinnosti žalobce nahradit žalovanému náklady odvolacího řízení (výrok pod bodem III).

Rozsudek odvolacího soudu do všech jeho výroků napadl žalobce dovoláním ze dne 5. prosince 2013 z důvodu nesprávného právního posouzení věci a žádá Nejvyšší soud, aby napadený rozsudek zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením (č. l. 305) ze dne 20. prosince 2013 Okresní soud v Jindřichově Hradci přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v rozsahu tří čtvrtin a ustanovil mu zástupkyni.

Výrok o částečném osvobození od soudních poplatků napadl žalobce odvoláním. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením (č. l. 310) ze dne 10. února 2014 rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Po zaplacení soudního poplatku byl žalobce usnesením (č. l. 360) ze dne 3. listopadu 2014 vyzván k doplnění svého dovolání. Ustanovená zástupkyně ve lhůtě soudem stanovené doplnila žalobcovo dovolání a zpochybňuje závěr soudů o neplatnosti smlouvy o tichém společenství, která nebyla žádným výrokem soudu vyslovena. Vytýká proto nesprávné právní posouzení věci. Znaleckému posudku předloženému žalobcem soud nepřikládal žádnou váhu, ale neurčil sám znalce, který by vypracoval posudek nový. Soudy neprovedly žalobcem navrhované důkazy, neúplně zjistily skutkový stav, v důsledku čehož celou věc nesprávně zhodnotily. Dále žalobce zpochybňuje závěry soudů o povinnosti nahradit žalovanému náklady řízení, ač byl osvobozen od soudních poplatků.

Žalovaný se k dovolání vyjádřil podáním ze dne 26. listopadu 2014 a uvádí, že neshledává v postupu soudů žádné vady, neboť odvolací soud se vypořádal se všemi námitkami žalobce. V řízení žalobce nebyl schopen know-how konkretizovat a tvrzení, která uváděl, byla vyvrácena provedenými důkazy. Proto žalovaný navrhuje, aby bylo dovolání žalobce zamítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. bod 2 článku II., zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) k tomu oprávněným subjektem (účastníkem řízení), který je řádně zastoupen advokátem (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání neobsahuje stanovené náležitosti.

Dle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. či jeho části (viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013 nebo ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013).

Tomuto požadavku však dovolatel nedostál, neboť přípustnost vůbec nevymezuje, ani neodkazuje na ustanovení § 237 o. s. ř. Pouze uvádí dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci odvolacím soudem i soudem prvního stupně, aniž by jej však blíže konkretizoval.

Podle první věty § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání, které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v dovolacím řízení nelze pro uvedenou vadu pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 7. dubna 2015

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2015, sp. zn. 23 Cdo 5280/2014, ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.5280.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies