8 Tcu 16/2015

25. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. března 2015 o návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

I.


Podle § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, s e na odsouzení občana České republiky ml. „TULIPÁNA“ *),rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 63 Ls 605 Js 51125/11, který nabyl ve vztahu k ml. „TULIPÁNOVI“ právní moci dne 8. 2. 2012, a to pro trestný čin společně spáchané krádeže podle § 242, § 25 Abs. 2 trestního zákona Spolkové republiky Německo k souhrnnému trestu pro mladistvé odnětí svobody v trvání 2 roků a 6 měsíců a uložení povinnosti k úhradě nákladů řízení, a to při zahrnutí pravomocného rozsudku Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, který nabyl ve vztahu k ml. „TULIPÁNOVI“ právní moci dne 26. 10. 2011 (a tam zjištěných trestných činů závažné krádeže jako člen organizované zločinecké skupiny v devíti případech, z toho v šesti případech v souběhu s poškozením cizí věci, v souběhu s pokusem o trestný čin krádeže jako člen organizované zločinecké skupiny ve dvou případech, z toho v jednom případě v souběhu s poškozením cizí věci, v souběhu s krádeží ve zvláště závažném případě a v souběhu s krádeží ve dvou případech podle § 242 I, § 243 I S. 2 Nr. 1,3, II, § 244 I Nr. 2, § 244 a I, § 303 I, § 303 c, § 22, § 23, § 52 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, za které mu byl uložen úhrnný trest pro mladistvé odnětí svobody v trvání 2 roků při podmíněném odkladu výkonu uloženého trestu pro mladistvé a upuštěno od uložení úhrady nákladů řízení a hotových výdajů), h l e d í jako na odsouzení soudem České republiky.

II.


Podle § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, s e na odsouzení občana České republiky P. D. rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, který nabyl právní moci dne 15. 3. 2012, a to pro trestný čin závažné krádeže jako člen organizované zločinecké skupiny v sedmi případech, z toho ve čtyřech z nich v souběhu s poškozením cizí věci, v souběhu s krádeží jako člen organizované zločinecké skupiny a souběhu s pokusem o krádež jako člen organizované zločinecké skupiny podle § 242 I, § 243 I S. 2 Nr. 1, 3, II, § 244 I Nr. 2, § 244 a I, § 303 I, § 303 c, § 22, § 23, § 52 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 roků a povinnosti uhradit náklady řízení, h l e d í jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:


Rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, který ve vztahu k obviněnému mladistvému „TULIPÁNU“ nabyl právní moci dne 26. 10. 2011, byl obviněný mladistvý „TULIPÁN“ (dále také jen „mladistvý“, příp. „obviněný“) uznán vinným trestným činem závažné krádeže jako člen organizované zločinecké skupiny v devíti případech, z toho v šesti případech v souběhu s poškozením cizí věci, v souběhu s pokusem o trestný čin krádeže jako člen organizované zločinecké skupiny ve dvou případech, z toho v jednom případě v souběhu s poškozením cizí věci, v souběhu s krádeží ve zvláště závažném případě a v souběhu s krádeží ve dvou případech podle § 242 I, § 243 I S. 2 Nr. 1, 3, II, § 244 I Nr. 2, § 244 a I, § 303 I, § 303 c, § 22, § 23, § 52 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo. Tímto rozsudkem mu byl uložen úhrnný trest pro mladistvé odnětí svobody v trvání 2 roků, výkon uloženého trestu pro mladistvé byl u něho podmíněně odložen a bylo upuštěno od úhrady nákladů řízení a hotových výdajů.

Dalším rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 63 Ls 605 Js 51125/11, který nabyl ve vztahu k mladistvému „TULIPÁNU“ právní moci dne 8. 2. 2012, byl tento mladistvý uznán vinným trestným činem společně spáchané krádeže podle § 242, § 25 Abs. 2 trestního zákona Spolkové republiky Německo. Tímto rozsudkem mu byl (při zahrnutí pravomocného rozsudku Obvodního soudu – soudu pro mladistvé - Norimberk ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11 a v něm zjištěných trestných činů) uložen souhrnný trest pro mladistvé odnětí svobody v trvání 2 roků a 6 měsíců a povinnost k úhradě nákladů řízení.

Druhý obviněný P. D. (dále případně jen „obviněný“) byl rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, který nabyl právní moci dne 15. 3. 2012, uznán vinným trestným činem závažné krádeže jako člen organizované zločinecké skupiny v sedmi případech, z toho ve čtyřech z nich v souběhu s poškozením cizí věci, v souběhu s krádeží jako člen organizované zločinecké skupiny a souběhu s pokusem o krádež jako člen organizované zločinecké skupiny podle § 242 I, § 243 I S. 2 Nr. 1,3, II, § 244 I Nr. 2, § 244 a I, § 303 I, § 303 c, § 22, § 23, § 52 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo. Tímto rozsudkem mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 roků a povinnost k úhradě nákladů řízení.

Podle zjištění Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo jmenovaní obvinění (příp. s dalšími níže uvedenými spoluobviněnými) tyto trestné činy spáchali tím (srov. rozsudek ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11), že:

I.


„V nezjištěné datum před 1. 12. 2010 se dohodli jako organizovaná skupina, že budou v budoucnu pokračovat v trestné činnosti, postupovat přitom organizovaně, budou páchat krádeže vloupáním do starobinců, mateřských školek, far, škol a osobních motorových vozidel především v městské oblasti N. V období od 2. 12. 2010 do 15. 4. 2011 začali na základě předchozí domluvy jako členové organizované skupiny převážně společně v různém obsazení páchat trestné činy, popsané níže. Jednali vždy v úmyslu opatřit si opakováním vloupání zdroj obživy více než dočasný a ve výši větší než malé.

Konkrétně spáchali ve shora uvedeném období tyto trestné činy:

1. (případ č. 1)
Dne 22. 3. 2011 kolem 19:50 hodin vnikli obžalovaní „TULIPÁN“ a D. ve vědomé a zamýšlené součinnosti násilím do osobního motorového vozidla značky VW Golf zaparkovaného před domem v S. v N., jenž patří poškozené R. B.-F., a to tak, že rozbili sklo okénka spolujezdce. Z motorového vozidla pak odcizili obžalovaní „TULIPÁN“ a D. kabelku poškozené, ve které se mimo jiné nacházel dobíjecí kabel k iPodu, paměťová karta a flash disk, přičemž jednali v úmyslu si tyto věci ponechat. Celková hodnota odcizených předmětů činí cca 40,00 €.
Vloupáním do vozidla vznikla škoda na majetku ve výši 304,10 €, s níž byli obžalovaní „TULIPÁN“ a D. minimálně mlčky srozuměni.

2. (případ č. 2)
V nezjištěný okamžik mezi 2. 12. 2010 a 31. 12. 2010 se vydali obžalovaní „TULIPÁN“, L. a K. v úmyslu spáchat krádež do uzavřené zákristie domova pro seniory, I. S. v N.. Ze zákristie odcizili obžalovaní „TULIPÁN“ a K. ve vědomé a zamýšlené součinnosti ocelový trezor v hodnotě 1 000,00 € v úmyslu si jej ponechat, a to včetně jeho obsahu.
Poté, co se obžalovaným „TULIPÁNOVI“ a K. nepodařilo trezor otevřít, zavolali obžalovanému L. a požádali jej o pomoc. Obžalovaný L. trezor otevřel v úmyslu tak získat také podíl na kořisti z otevřeného trezoru.

3. (případ č. 4 až 6)
Dne 15. 1. 2011 kolem 20:15 hodin se vydali obžalovaní „TULIPÁN“, K. a L. k domu ve S. v N., aby zde ve vědomé a zamýšlené součinnosti odcizili cennosti. Podle společně dohodnutého plánu si obžalovaný K. zajistil přístup ke sklepu domu, zatímco obžalovaní L. a „TULIPÁN“ „hlídali“. Na schodišti byl však obžalovaný K. překvapen svědkem S. a mezi obžalovaným K. a svědkem S. došlo k potyčce.
Obžalovaný L. pak umožnil obžalovanému K. násilným otevřením dveří útěk.
Ke škodě v důsledku odcizení nedošlo.

4. (případ č. 7)
V blíže nezjištěný okamžik mezi 25. 1. 2011, 21:30 hodin a 26. 1. 2011, 09:00 hodin si obžalovaní „TULIPÁN“ a K. ve vědomé a zamýšlené součinnosti zajistili dosud neznámým způsobem přístup do prostor farního úřadu, Z. S. a v N. s úmyslem tu odcizit cennosti, zejména hotovost. Ve vnitřku budovy vypáčili obžalovaní „TULIPÁN“ a K. několik dveří a odcizili pak ze sklepa kasičku v hodnotě cca 100,00 € s úmyslem si ji ponechat.
Vypáčením dveří vznikla škoda na majetku ve výši 3 773,40 €, s níž byli obžalovaní „TULIPÁN“ a K. minimálně mlčky srozuměni.

5. (případ č. 8)
V blíže nezjištěný okamžik mezi 25. 1. 2011, 20:00 hodin a 26. 1. 2011, 5:40 hodin si obžalovaní „TULIPÁN“ a K. ve vědomé a zamýšlené součinnosti zajistili dosud neznámým způsobem přístup do prostor šaten domova pro seniory I. S. (v českém překladu je nepřesně „farního úřadu Z. S.“) v N. s úmyslem tu odcizit cennosti, zejména hotovost. Poté pomocí příborového nože, který našli na místě činu, vypáčili skříňku a odcizili z ní registrační pokladnu, v níž se nacházely malé peněžní částky, kosmetika, navigace a monitor kamery pro couvání osobního vozidla, a to v úmyslu si předměty a peníze ponechat.
Celková hodnota odcizených předmětů činí 671,00 €.
Vloupáním do skříňky vznikla škoda ve výši 3 425,18 €, s níž byli obžalovaní „TULIPÁN“ a D. minimálně mlčky srozuměni.

6. (případ č. 10)
V blíže nezjištěný okamžik mezi 14. 2. 2011, 12:00 hodin a 15. 2. 2011, 9:00 hodin si obžalovaní K. a D. obstarali přístup do prostorů mateřské školy ve W. v N., a to v úmyslu odcizit zde cennosti, zejména pak hotové peníze. Obžalovaní K. a D. odsud odcizili ve vědomé a zamýšlené součinnosti kasičku s hotovostí ve výši 1 125,00 € s úmyslem si peníze ponechat.
Škoda na majetku nevznikla.

7. (případ č. 12)
Dne 17. 2. 2011 kolem 15:40 hodin si obstarali obžalovaní D. a K. ve vědomé a zamýšlené součinnosti přístup do kancelářských prostor advokátní kanceláře ve K. v N. Z kanceláře poškozené M. S. odcizili obžalovaní D. a K. mobilní telefon značky Ericsson K 550 i, mobilní telefon značky Sony Ericsson C 902, jakož i peněženku poškozené, v níž se nacházela hotovost ve výši cca 30,00 €, kartu EC, vystavenou spořitelnou Sparkasse Fürth, a průkazku pojištěnce, přičemž jednali v úmyslu si cizí movité předměty a peníze ponechat.
Celková hodnota odcizených předmětů činí 100,00 €.

8. (případ č. 13)
V blíže nezjištěný okamžik dne 26. 2. 2011 mezi 13:00 hodin a 17:30 hodin si obžalovaní D., K. a „TULIPÁN“ ve vědomé a zamýšlené součinnosti zajistili přístup do budovy školy ve W. v N. tím, že nejprve vypáčili postranní vchodové dveře v západní oblasti školní budovy a poté vypáčili také dveře rektorátu. Z rektorátu pak odcizili obžalovaní D., K. a „TULIPÁN“ ve vědomé a zamýšlené součinnosti digitální fotoaparát v celkové hodnotě 835,75 €, jakož i skříňový trezor, v němž se nacházela hotovost ve výši 500,00 €, přičemž jednali s úmyslem si věci a peníze ponechat.
Vypáčením dveří vznikla škoda na majetku ve výši 2 450,00 €, s níž byli obžalovaní D., K. a „TULIPÁN“ minimálně mlčky srozuměni.

9. (případ č. 16)
V blíže nezjištěný okamžik mezi 1. 3. 2011, 17:00 hodin a 2. 3. 2011, 6:30 hodin si obžalovaní K., „TULIPÁN“ a D. zajistili ve vědomé a zamýšlené součinnosti dosud nezjištěným způsobem přístup k prostorám mateřské školy v P. v N., přičemž jednali v úmyslu odcizit odtud hodnotné předměty a peníze. V prvním podlaží vypáčili obžalovaní K. a „TULIPÁN“ dveře, otevřeli zásuvky a skříně s vynaložením brutálního násilí a nakonec odcizili klíč od pokoje a hotovost ve výši cca 20,00 € v úmyslu si tyto předměty ponechat.
Obžalovaný D. stál během spáchání trestného činu před budovou na „stráži“, aby mohl případně obžalované „TULIPÁNA“ a K. varovat.
Vypáčením dveří a skříní vznikla škoda na majetku ve výši 1.927,32 €.

10. (případ č. 17)
V blíže nezjištěný okamžik mezi 1. 3. 2011, 19:00 hodin a 2. 3. 2011, 6:20 hodin si obžalovaní „TULIPÁN“, K. a D. zajistili přístup do prostor mateřské školy v G. 48 v N. V budově prohledali pracovní místa zaměstnanců a vypáčili dveře kanceláře. Obžalovaní „TULIPÁN“, K. a D. pak ve vědomé a zamýšlené součinnosti z mateřské školy odcizili trezor s hotovostí ve výši cca 80,00 € v úmyslu si peníze ponechat.
Celková hodnota odcizených předmětů činí 200,00 €.
Vypáčením dveří kanceláře vznikla majetková škoda ve výši cca 200,00 €.

11. (případ č. 19)
V blíže nezjištěný okamžik dne 6. 3. 2011 si obžalovaní „TULIPÁN“ a K. ve vědomé a zamýšlené součinnosti zajistili přístup do prostor farního úřadu I. S. v N., odkud chtěli odcizit věci a hotové peníze nemalé hodnoty. V budově obžalovaní „TULIPÁN“ a K. vypáčili více dveří a skříní, nenalezli však nic hodnotného, takže nevznikla žádná škoda z odcizení.
Vylomením dveří a skříní vznikla škoda na majetku ve výši 100,00 €.

12. (případ č. 20)
V blíže nezjištěný okamžik dne 18. 3. 2011 mezi 18:00 hodin a 18:40 hodin si zajistili obžalovaní „TULIPÁN“ a D. ve vědomé a zamýšlené součinnosti dosud nezjištěným způsobem přístup k prostorám diakonie ve H. v N. Z kancelářské budovy pak obžalovaní D. a „TULIPÁN“ odcizili mobilní trezor s hotovostí ve výši cca 1 500,00 € a náhradní přístroj MDA, jakož i dva univerzální klíče k bytům v budově H. s úmyslem si tyto předměty a peníze ponechat.
Celková hodnota odcizených předmětů činí 2000,00 €.

13. (případ č. 21)
Dne 21. 3. 2011 kolem 11:05 hodin si zajistili obžalovaní „TULIPÁN“ a K. ve vědomé a zamýšlené součinnosti přístup do kanceláře mateřské školy ve W.-S.-S. v N. a prohledali zde veškeré skříně a zásuvky při hledání předmětů a hotovosti, které chtěli odcizit. Obžalovaní „TULIPÁN“ a K. pak odcizili látkovou tašku, mobilní telefon a peněženku poškozené K. L., když v peněžence se nacházela hotovost ve výši cca 200,00 € a karta EC, vystavená bankou Sparda Bank, přičemž jednali v úmyslu si předměty a peníze ponechat.
Celková hodnota odcizených předmětů činí 468,00 €.

14. (případ č. 22)
Dne 14. 4. 2011 kolem 16:45 hodin vnikli obžalovaní D. a K. ve vědomé a zamýšlené součinnosti společně s odděleně stíhanou A. P. do neuzamčeného sanitního vozu poškozeného S. G., který byl zaparkovaný před prodejnou „S.“ ve W. S. v F., přičemž jednali v úmyslu ze sanitního vozu odcizit hodnotné předměty a peníze. Obžalovaní K. a D. prohledali příruční přihrádku a sportovní tašku, která se v sanitce nacházela, nenalezli však nic k odcizení, takže nedošlo k žádné škodě na majetku v důsledku odcizení.

15. (případ č. 23 až 25)
Dne 5. 4. 2011 kolem 13:30 hodin odcizili obžalovaní K. a D. ve vědomé a zamýšlené součinnosti s odděleně stíhanou P. P. z neuzamčeného sklepa na uskladnění jízdních kol ve vícegeneračním rodinném domě v D. v N. jízdní kolo typu MTB Buffalo, poškozeného D. E. v hodnotě 200,00 €, jízdní kolo typu MTB Triumph/ZS708 poškozené A. H. v hodnotě 200,00 € a jízdní kolo Yazoo MTB F2.30, poškozené E.-M. H. v hodnotě 50,00 €, která si chtěli ponechat.

16. (případ č. 3)
V blíže nezjištěný okamžik dne 11. 1. 2011 mezi 18:15 hodin a 19:15 hodin si obžalovaný „TULIPÁN“ zajistil přístup neuzamčeným hlavním vchodem do úředních prostor obecního centra „S. J.“ v D. v N. Z prostor farního úřadu pak odcizil obžalovaný „TULIPÁN“ dva notebooky poškozeného E. Y. M. a poškozeného G. N., jakož i notebook obce, peněženku poškozené K. B., v níž se nacházela hotovost v hodnotě 33,00 €, dvě karty EC a jedna poukázka firmy Kaufhof na 15,00 €, aby si tyto předměty a hotovost ponechal.
Celková hodnota odcizených předmětů pak činí 2.604,37 €.

17. (případ č. 14)
V blíže nezjištěný okamžik dne 1. 3. 2011 mezi 16:30 hodin a 18:00 hodin si obžalovaný „TULIPÁN“ zajistil přístup do budovy Odborné učební školy 3 v S. S. v N. Zde obžalovaný „TULIPÁN“ vypáčil školní kiosek a odcizil několik balení žvýkaček v celkové hodnotě 10,00 €, aby si je ponechal.

18. (případ č. 15)
V blíže nezjištěný okamžik dne 1. 3. 2011 mezi 14:50 hodin a 16:30 hodin si obžalovaný „TULIPÁN“ zajistil přístup do školní budovy Gymnázia M. v ulici S. S. v N. Zde odcizil ze školního kiosku hotovost ve výši cca 30,00 €, aby si ji ponechal.

19. (případ č. 9)
V blíže nezjištěný okamžik mezi 25. 1. 2011, 3:45 hodin a 26. 1. 2011, 6:55 hodin vnikl obžalovaný K. násilným vyháčkováním zámků na obou dveřích osobního vozidla Citroen Jumper poškozeného K. B., reg. značka, jež bylo zaparkováno na příjezdové cestě k budově K. S. v N.
Z osobního vozidla pak obžalovaný K. odcizil autorádio s CD přehrávačem a nouzový kufřík pro potápěče v celkové hodnotě 1.600,00 €, aby si tyto předměty ponechal.
Vyháčkováním zámků byly poškozeny dveře na straně spolujezdce a vznikla škoda na majetku, s níž byl obžalovaný K. minimálně mlčky srozuměn, ve výši 400,00 €.
Celkem činí škoda, kterou způsobil obžalovaný odcizením věcí, cca 10.000,00 €, škoda na majetku pak činí cca 12.500,00 €

a dále tím (srov. rozsudek ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 63 Ls 605 Js 51125/11), že:

Dne 22. 11. 2011 kolem 15:46 hodin odcizili obžalovaní („TULIPÁN“ a R. K.) ve vědomé a zamýšlené součinnosti v Domě ducha Svatého (H.-G.-H.), H.-S.-P. v N. z kabelky poškozené A. M. její peněženku v hodnotě cca 350,-- €, v níž se nacházel občanský průkaz a řidičský průkaz poškozené, jakož i karta EC a průkazka pojištěnce a hotovost v hodnotě cca 7,00 € s úmyslem si předměty a peníze ponechat. Celková hodnota odcizených předmětů činí cca 400,- €“.

Za výše uvedené trestné činy byl mladistvý „TULIPÁN“ odsouzen (při zahrnutí pravomocného rozsudku Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, a tam zjištěných trestných činů) podle výše uváděných ustanovení trestního zákona Spolkové republiky Německo k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 roků a 6 měsíců.

Obviněný P. D. byl za výše uvedené trestné činy odsouzen podle výše uváděných ustanovení trestního zákona Spolkové republiky Německo k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo spravedlnosti“) podalo dne 2. 2. 2015 podle § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále převážně jen „zákon o Rejstříku trestů“), Nejvyššímu soudu jako soudu pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“)

- návrh na zaznamenání údajů o odsouzení mladistvého „TULIPÁNA“ shora citovaným rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, při zahrnutí rozsudku Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 63 Ls 605 Js 51125/11,

- návrh na zaznamenání údajů o odsouzení P. D. citovaným rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11,

do evidence Rejstříku trestů České republiky (dále jen „evidence Rejstříku trestů“).

K tomu je zapotřebí uvést, že daný návrh ministerstva spravedlnosti tak, jak byl Nejvyššímu soudu předložen a jak je výše uvedeno, obsahoval logickou chybu, neboť u mladistvého „TULIPÁNA“ navrhoval zápis dřívějšího rozhodnutí se zahrnutím rozhodnutí pozdějšího, ačkoli správně měl být u tohoto mladistvého navržen zápis rozhodnutí pozdějšího se zahrnutím rozhodnutí dřívějšího. Nejvyšší soud shledal, že i přes danou chybu je bez důvodných pochybností zřejmé, čeho se ve skutečnosti navrhovatel domáhal. Navíc obsahoval nepřesnost v uvedení data právní moci rozhodnutí, neboť uváděl pouze, že rozsudek nabyl právní moci dne 15. 3. 2012 a pomíjel, že ve vztahu ke jmenovanému mladistvému nabyl daný rozsudek právní moci již dne 26. 10. 2011. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud napravil uvedené pochybení předloženého návrhu a učinil u mladistvého „TULIPÁNA“ zápis uvedeného rozsudku ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 63 Ls 605 Js 51125/11 při zahrnutí uvedeného rozsudku ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11.

Podle § 4a odst. 3 zákona o Rejstříku trestů může Nejvyšší soud na návrh ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud podaný návrh přezkoumal a shledal, že v případě obou obviněných jsou zákonné podmínky pro rozhodnutí podle citovaného ustanovení splněny.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že mladistvý „TULIPÁN“ je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 63 Ls 605 Js 51125/11, při zahrnutí rozsudku Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, se týká skutků, které (v případě společně spáchané krádeže a závažné krádeže) vykazuje znaky trestného činu (resp. provinění) i podle právního řádu České republiky (konkrétně provinění krádeže podle § 205 tr. zákoníku).

Obdobně z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu je zřejmé, že také obviněný P. D. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 63 Ls 605 Js 38895/11, se týká skutků, které (v případě závažné krádeže) vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (konkrétně trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku).

Již výše uvedené skutečnosti svědčí pro závěr, že u mladistvého „TULIPÁNA“ jsou splněny nejen formální, ale i materiální podmínky pro postup podle § 4a odst. 3 zákona o rejstříku trestů. Mladistvý se dopustil závažné trestné činnosti (provinění krádeže), kterou se snažil získat pro sebe majetkový prospěch a způsobit škodu na cizím majetku. Jedná se trvale o poměrně frekventovanou trestnou činnost, která zároveň poškozuje zájmy České republiky v cizině. Za to mu byl uložen (se zahrnutím shora citovaného trestného činu resp. činů z uvedeného rozsudku, které jsou rovněž trestné i podle právního řádu České republiky) relativně přísný souhrnný trest odnětí svobody pro mladistvé v trvání 2 roky a 6 měsíců. K jeho nápravě přitom předchozí trestní postih rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. D3310 65 Ds 605 Js 50417/08, a rozsudkem Obvodního soudu – soudu pro mladistvé – Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. D 3310 60Ds 605 Js 44482/06, evidentně nevedl, když další trestné činnosti se dopustil za několik měsíců po tomto odsouzení. Lze tak dovodit, že je splněna i další (materiální) podmínka pro postup podle citovaného zákonného ustanovení vztahující se k závažnosti činu a druhu uloženého trestu.

Stejně tak je zjevné, že rovněž u obviněného P. D. jsou formální, jakož i materiální podmínky pro postup podle § 4a odst. 3 zákona o Rejstříku trestů splněny. Obviněný se dopustil závažné trestné činnosti (krádeže), kterou se snažil získat pro sebe majetkový prospěch a způsobit škodu na cizím majetku. I v jeho případě se jedná trvale o poměrně frekventovanou trestnou činnost, která zároveň poškozuje zájmy České republiky v cizině. Za zjištěnou trestnou činnost mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 3 let. Lze tak uzavřít, že i u něho je splněna další (materiální) podmínka pro postup podle citovaného zákonného ustanovení vztahující se k závažnosti činu a druhu uloženého trestu.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud podanému návrhu ministerstva spravedlnosti v plném rozsahu vyhověl a v neveřejném zasedání rozhodl způsobem ve výroku tohoto usnesení uvedeným.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. března 2015

Předseda senátu:

JUDr. Jan Bláha

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 8 Tcu 16/2015, ECLI:CZ:NS:2015:8.TCU.16.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies