28 Nd 29/2015

01. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 16

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobců a) S. H., I. n. H., zastoupeného JUDr. Miroslavem Pindešem, Ph.D., advokátem se sídlem v Bučovicích, Zámecká 550, a b) M. H., jako ž., proti žalovanému Ž. L., B., zastoupenému Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 81/2005, o námitce podjatosti, takto:

Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Táňa Šimečková a JUDr. Jan Zavrtálek, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 1 Co 274/2014.

O d ů v o d n ě n í :


U Vrchního soudu v Olomouci se pod sp. zn. 1 Co 274/2014 projednává odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2014, č. j. 24 C 81/2005-961, jímž byl zamítnut návrh na přerušení řízení (výrok I.), odmítnuta ve výroku blíže specifikovaná podání žalobců (výrok II.) a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok III.).V průběhu řízení vznesli žalobci (opakovaně) námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Vojtěcha Brhela, JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Jana Zavrtálka, jíž poukazovali na nevhodné chování uvedených soudců v průběhu řízení, a navrhovali, aby byli tito soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí uvedené věci.

Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Táňa Šimečková a JUDr. Jan Zavrtálek uvedli ve vyjádření k námitce podjatosti, že nemají vztah k účastníkům řízení, k jejich právním zástupcům, ani k projednávané věci a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly pochybnosti o jejich nepodjatosti. Soudce JUDr. Vojtěch Brhel není od 1. 7. 2014 členem odvolacího senátu, který má o podaném odvolání rozhodovat.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.), aniž by nařizoval jednání (§ 16 odst. 3, věta druhá, o. s. ř.), dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce (přísedící) vyloučen, rozhodne nadřízený soud (§ 16 odst. 1, věta první, o. s. ř.). Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.

Z podání žalobců ovšem nelze usuzovat, že by se v dané věci mohlo jednat o některý z případů uvedeného charakteru. Účastníci hovoří o průběhu jednání a poukazují na chování soudců, jež mají za nedůstojné a postrádající náležitý respekt k účastníkům, aniž by však předestírali jakékoliv relevantní argumenty, z nichž by bylo možno v souladu s výše uvedeným zpochybňovat způsobilost soudců objektivně a nestranně rozhodnout o podaném odvolání. Způsob, jímž je vedeno řízení (i vystupování v průběhu jednání), byť na účastníky nepůsobí příznivým dojmem, sám o sobě nedokládá absenci nestranného úsudku ze strany soudců, neboť není okolností, jež by naznačovala jejich zainteresovanost na výsledku sporu (§ 14 odst. 4 o. s. ř.). Nadto lze uvést, že nevhodné chování žalobci vyčítají zejména JUDr. Brhelovi, jenž však dle rozvrhu práce již nadále nepůsobí v senátu posuzujícím jejich odvolání.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, že soudci Vrchního soudu v Olomouci uvedení ve výroku rozhodnutí nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci vedené pod sp. zn. 1 Co 274/2014.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 1. dubna 2015


JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 28 Nd 29/2015, ECLI:CZ:NS:2015:28.ND.29.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies