26 Cdo 4412/2014

26. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněné CALDERSHOT FINANCE LTD., se sídlem v Londýně, 788-790 Finchley Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,registrační číslo 05843605, zastoupené Mgr. Dagmar Lupínkovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 966/5, proti povinné Z. P., pro 551.081,48 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 Ex 2767/12, o dovolání spoluvlastníků nemovitosti a zástavních věřitelů P. F. a J. T., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013, č. j. 56 Co 624/2013-156, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) usnesením ze dne 31. 10. 2013, č. j. 56 Co 624/2013-156, potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., ze dne 20. 9. 2013, č. j. 067 EX 2767/12-110, kterým nařídil dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na nemovitostech uvedených v rozhodnutí.Proti usnesení odvolacího soudu podali J. T. a P. F. (zástavní věřitelé a spoluvlastníci předmětné nemovitosti), nezastoupeni advokátem, včasné dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usneseními soudního exekutora ze dne 3. 9. 2014, č. j. 067 EX 2767/12-220, a ze dne 4. 9. 2014, č. j. 067 EX 2767/12-221, vyzváni, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Byli rovněž poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, a že mohou, jsou-li u nich splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, požádat, aby jim byl zástupce ustanoven. Výzva jim byla doručena dne 12. 9. 2014, zástupce si však nezvolili, a ani nepožádali o jeho ustanovení.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedená soudním exekutorem do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. března 2015JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4412/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4412.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies