26 Cdo 395/2015

01. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • EŘ - § 28
  • OSŘ - § 336j odst. 1
  • EŘ - § 69
  • OSŘ - § 336o odst. 1
  • OSŘ - § 336o odst. 3
  • OSŘ - § 336j odst. 2
  • OSŘ - § 336j odst. 3
  • OSŘ - § 243e odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné SOUFFLET AGRO a. s. se sídlem v Prostějově, Průmyslová č. 2170/12, IČO 47115459, zastoupené JUDr. Milanem Hubeným, advokátem se sídlem v Prostějově, Vrahovická č. 56/156, proti povinnému J. P., T., zastoupenému Mgr. Petrem Fouskem, advokátem se sídlem Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí č. 83, za účasti vydražitelky J. K., D., pro 471.325,- Kč a 40.166,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, Exekutorský úřad Praha 7, pod sp. zn. 063 EX 4793/06, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 6. ledna 2014, č. j. 30 Co 164/2013-162, takto:

Usnesení krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í:


K návrhu oprávněné (původně Selekta, a. s.) Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 23. 10. 2006, č. j. 9 Nc 5617/2006-5, nařídil exekuci na majetek povinného podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 19. 4. 2005, č. j. 37 Cm 58/2003-39, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 471.325,- Kč s úrokem ve výši 7,88 % z částky 33.443,- Kč od 1. 10. 2000 do 18. 3. 2003, s úrokem ve výši 7, 88 % z částky 27.531,- Kč od 19. 3. 2003 do zaplacení, s úrokem ve výši 7, 88 % z částky 17. 451,- Kč od 14. 10. 2000 do zaplacení, s úrokem ve výši 7, 88 % z částky 319.677,- Kč od 1. 11. 2000 do zaplacení, s úrokem ve výši 8,5 % z částky 85.010,- Kč od 1. 10. 2001 do zaplacení, s úrokem ve výši 4 % z částky 16.658,- Kč od 1. 8. 2002 do zaplacení, s úrokem ve výši 3,5 % z částky 2.998,- Kč od 13. 12. 2002 do zaplacení, s úrokem ve výši 3,5 % z částky 2.998,- Kč od 13. 12. 2002 do zaplacení, a pohledávky oprávněné ve výši 40.166,- Kč s úrokem ve výši 8 % z částky 40.166,- Kč od 8. 6. 2001 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 20.460,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny; provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, Exekutorský úřad Praha 7.Usnesením ze dne 11. 2. 2013, č. j. 063 EX 4793/06-108, které vydal pověřený soudní exekutor, byl vydražitelce J. K., D. (dále jen „vydražitelka“), udělen příklep na vydražené nemovité věci povinného a to pozemku p. č. 175, o výměře 108 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. č. 754/2, o výměře 2269 m2, trvalý travní porost, stavbě, objekt bydlení, stojící na pozemku p. č. 175, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec B., na listu vlastnictví č. 40, za nejvyšší podání 675.000,- Kč. Opravným usnesením ze dne 15. 10. 2013, č. j. 063 EX 4793/06-108/opr, které vydal soudní exekutor, bylo usnesení o příklepu opraveno v datu uvedeném v záhlaví tak, že místo data 11. 2. 2013 se vkládá datum 1. 2. 2013.

K odvolání povinného Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 6. 1. 2014, č. j. 30 Co 164/2013-162, usnesení soudního exekutora potvrdil. Dospěl k závěru, že podmínky pro udělení příklepu vydražitelce soudním exekutorem byly v daném případě splněny, jelikož z elektronického spisu nevyplývá, že by některý z registrovaných uchazečů dražby podal proti udělení příklepu vydražitelce, která učinila nejvyšší podání v dražbě, námitky.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný včasně podaným dovoláním, v němž (mimo jiné) namítá, že odvolací soud se mýlí, pokud dovozuje, že námitky proti příklepu mohou podat toliko dražitelé, protože podle ustanovení § 336j odst. 2 občanského soudního řádu, v rozhodném znění, platilo, že námitky proti udělení příklepu mohou podat osoby přítomné při dražbě, a že námitky, které podal oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný a dražitel, se uvedou do protokolu. Proto podle názoru dovolatele není rozhodující, když z exekučního spisu nevyplývá, že dražitelé nepodali námitky proti udělení příklepu vydražitelce. Navrhl, aby dovolací soud usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 6. 1. 2014, č. j. 30 Co 164/2013-162, zrušil a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)- dále též jen „o. s. ř.“, a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243 odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Dovolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí odvolacího soudu o udělení příklepu podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II., bod 1 zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), a podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2012 - dále též jen „ex. řád“ (srov. Čl. IV., bod 1. zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Z ustanovení § 1 ex. řádu vyplývá, že soudní exekutor při provádění exekuce vykonává pravomoc svěřenou mu předpisy veřejného práva a že je na něj delegována část státní moci, jejímž nositelem je při soudním výkonu rozhodnutí soud, tedy pravomoc nuceně vykonávat exekuční tituly. Úkony exekutora při provádění exekuce se podle ustanovení § 28 ex. řádu považují za úkony exekučního soudu; tedy i usnesení o příklepu vydané exekutorem při prodeji nemovitých věcí v exekučním řízení má stejnou povahu jako soudní usnesení o příklepu ve výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí podle ustanovení § 336j odst. 1 o. s. ř. Rozhodnutí soudního exekutora v případech, kdy je povolán k rozhodování, je postaveno na roveň rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 45 odst. 1 ex. řádu) - k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2706/2004.

Podle ustanovení § 69 ex. řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí.

Podle ustanovení § 336o odst. 1 o. s. ř. lze dražbu uskutečnit i elektronicky. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení v dražební vyhlášce soud stanoví a) způsob registrace dražitelů, b) způsob elektronické dražby, c) čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání, d) způsob určení vydražitele v případě podle § 336j odst. 1 věty druhé, e) způsob zveřejnění usnesení o příklepu, f) termín přihlášení pohledávek, g) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno, h) termín uplatnění námitek proti příklepu. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení pro elektronickou dražbu platí obdobně ustanovení § 336b až 336n o. s. ř..

Smyslem ustanovení § 336o o. s. ř. je umožnit, aby dražba nemovitých věcí mohla proběhnout nejen při dražebním jednání, ale též elektronicky. Podmínky, za nichž lze provést elektronickou dražbu, jsou v ustanovení § 336o o. s. ř. stanoveny jen rámcově. Proto soud v dražební vyhlášce stanoví všechny podmínky a předpoklady provedení elektronické dražby; jak má přitom postupovat, vyplývá z ustanovení § 336o odst. 3 o. s. ř. - obdobně podle ustanovení § 336b až 336n o. s. ř. Před nařízením elektronické dražby zajistí soud splnění technických podmínek pro uskutečnění elektronické dražby. Soud musí disponovat technickým zařízením nebo programovým vybavením, případně jejich součástmi, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat, technické zařízení, prostřednictvím kterého bude realizována elektronická dražba, musí splňovat podmínky přijímání a odesílání podání opatřených zaručeným (uznávaným) elektronickým podpisem, musí zajistit zaznamenávání přesného data a času doručených podání, stálý přístup všech účastníků dražebního jednání ke všem provedeným úkonům soudu a účastníků a rozhodnutím soudu v průběhu dražebního jednání. Technické zařízení musí zabezpečit obecně dostupnou elektronickou komunikaci, musí být slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi a mělo by být atestováno v atestačním zařízení. Elektronickým prostředkem, kterého lze využít k elektronické dražbě, je zejména internet a e-mail. Soud musí zajistit, aby v případě poruchy technického zařízení či jeho výpadku v průběhu dražby bylo zajištěno okamžité odstranění závady tak, aby mohla elektronická dražba pokračovat se všemi účastníky řízení. Vzhledem k tomu, že k dražbě nemovité věci soud nařídí jednání, musí soud při nařízení elektronické dražby dále zajistit, aby dražební jednání proběhlo veřejně. Znamená to mimo jiné, že musí být zajištěno, aby měl každý, kdo se chce zúčastnit elektronické dražby, přístup ke všem údajům o probíhající dražbě, aby se mohl přihlásit jako veřejnost do probíhajícího elektronického jednání a mohl podle ustanovení § 336j odst. 2 o. s. ř. případně vznést proti příklepu námitky (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2537 - 2539). Uvedené se logicky vztahuje i na elektronickou dražbu prováděnou soudním exekutorem (srov. § 69 ex. řádu).

Podle ustanovení § 336j odst. 1 o. s. ř. příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení před udělením příklepu se soudce dotáže osob přítomných při dražbě, zda mají námitky proti příklepu; námitky, které podali oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný a dražitel, se uvedou do protokolu. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení, shledá-li soud námitky proti příklepu důvodnými, pokračuje se v dražbě vyvoláním předposledního podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V opačném případě soud usnesením udělí příklep.

V projednávané věci bylo zjištěno, že soudní exekutor vydal dne 4. 12. 2012 usnesení č. j. 063 EX 4793/06-106, kterým rozhodl, že dražba nemovitých věcí, která byla nařízena usnesením č. j. 063EX 4793/06-85/dr. na den 21. 9. 2011 a usnesením č. j. 063 EX 063 EX 4793/06-89 ze dne 19. 9. 2011 odročena na neurčito a usnesením č. j. 063 EX 4793/06-102 ze dne 2. 5. 2012 nařízena na den 13. 6. 2012 a usnesením č. j. 063 EX 4793/06-105 odročena na neurčito, se bude konat prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz. Při této dražbě učinila vydražitelka J. K. nejvyšší podání ve výši 675.000,- Kč, proto jí soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336j o. s. ř. udělil příklep. Odvolací soud dospěl na základě protokolu o průběhu elektronické dražby, obsaženém v elektronickém spisu soudního exekutora, k závěru, že této elektronické dražby se účastnili 3 zájemci, a že dražba po učiněném posledním podání vydražitelkou J. K. skončila, a jelikož z elektronického spisu nevyplývá, že by některý z registrovaných uchazečů dražby podal proti udělení příklepu této vydražitelce, která učinila nejvyšší podání v dražbě, námitky, nedošlo při provedení dražby k porušení zákona.

Nejvyšší soud ve své ustálené rozhodovací praxi opakovaně dospěl k závěru, že při provedení dražby byl porušen zákon např. tím, že soud neumožnil dražit všem oprávněným dražitelům, jestliže neudělil příklep dražiteli, jehož předkupní právo bylo prokázáno a který učinil stejné nejvyšší podání jako vydražitel, jestliže soud prvního stupně neumožnil přítomným při dražbě podat námitky proti příklepu, jestliže soud neodročil dražební jednání, ačkoli tak učinit měl, neboť nebyly splněny podmínky k provedení dražby apod. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2008, č. j. 20 Cdo 2936/2006 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2013, č. j. 20 Cdo 2158/2013). Od tohoto právního názoru dovolací soud nemá důvod se odchýlit.

Odvolací soud v posuzované věci opomenul, že podle ustanovení § 336j odst. 2 o. s. ř. mohou námitky proti udělení příklepu vydražitelce soudním exekutorem podat nejen do dražby registrovaní dražitelé, ale i oprávněný, povinný, jakož i další osoby přítomné při dražbě, neboť i elektronické dražební jednání je veřejné. Z uvedeného proto vyplývá, že dospěl-li odvolací soud k závěru, že podmínky pro udělení příklepu vydražitelce soudním exekutorem byly splněny, aniž se zabýval tím, zda měly všechny osoby přítomné při dražbě (včetně oprávněného a povinného) možnost vznést v souladu s ustanovením § 336j odst. 2 o. s. ř. námitky proti příklepu, je jeho právní posouzení neúplné (a předčasné), a tudíž (zatím) i nesprávné; Nejvyšší soud České republiky je proto podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; v novém rozhodnutí o věci rozhodne odvolací soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. dubna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 395/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.395.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies