21 Nd 98/2015

09. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 16 odst. 3
  • OSŘ - § 14 odst. 4
  • OSŘ - § 14 odst. 1
  • OSŘ - § 15a odst. 1
  • OSŘ - § 16 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny
v právní věci žalobce TEMPLUM-společenské hry s.r.o. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 49, IČO 25776941, proti žalované Pražské energetice, a.s. se sídlem v Praze 10, Na Hroudě č. 1492/4, IČO 60193913, o nařízení předběžného opatření, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2010, č. j. 70 Co 529/2010 - 43, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 2. 9. 2010, č. j. 34 Nc 903/2010 - 34, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 70 Co529/2010, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Milada Lukáčová, JUDr. Eva Keményová, JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. Milana Uhlířová, JUDr. František Švantner a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 34/2015.

Odůvodnění:


Žalobce v podání ze dne 3. 6. 2013, doplněném podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 31. 3. 2014, vznesl námitku podjatosti všech soudců Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze a „okresních soudů jim podřízených“. Námitku podjatosti odůvodnil tím, že „je doložena podpora kriminality MS v Praze ze strany soudců-pachatelů z řad VS v Praze“ a že „za tohoto stavu… všichni soudci MS i VS v Praze nemohou konat ve věci neovlivňováni, nestranně a nepodjatě…“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout; soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti; důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 34/2015 projednat a rozhodnout soudní oddělení (senát) 4 Co, jehož členy jsou JUDr. Milada Lukáčová, JUDr. Eva Keményová a JUDr. Jiří Švehla, popřípadě zastupující soudní oddělení (senát) 6 Cmo, jehož členy jsou JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. Milana Uhlířová a JUDr. František Švantner.

Všichni jmenovaní soudci shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, a že nemají žádný vztah k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům a ani k projednávané věci.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze vyjmenovaných ve výroku. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z ničím nepodložených tvrzení žalobce.

Důvodem k vyloučení soudce nejsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. ani okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Milada Lukáčová, JUDr. Eva Keményová, JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. Milana Uhlířová, JUDr. František Švantner a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 34/2015. Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobcem rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2015


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 21 Nd 98/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.98.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies