21 Cdo 225/2015

10. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 30
  • OSŘ - § 28a
  • OSŘ - § 41a odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v konkursní věci úpadce Ing. J. H., zastoupeného Mgr. Petrem Cilínkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská č.633/49, o návrhu věřitele Union banka, a.s. "v likvidaci" se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, 30. dubna č. 635/35, IČO 41034261, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných úpadcem, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 27/98, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2013 č.j. 4 Co 106/2013-605, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4.11.1998 č.j. 52 K 27/98-37 byl prohlášen konkurs na majetek úpadce podnikajícího pod jménem "Jiří Hrešan, ing-Tutex, IČO 12489921", který byl zrušen usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.10.2002 č.j. 52 K 27/98-224 podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (ve znění pozdějších předpisů), po splnění rozvrhového usnesení.

Městský soud v Praze poté usnesením ze dne 14.5.2013 č.j. 52 K 27/98-587 zamítl "žalobu pro zmatečnost podanou bývalým úpadcem dne 12.5.2008 proti usnesení podepsaného soudu ze dne 4.11.1998 č.j. 52 K 27/98-37", "žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost podanou bývalým úpadcem dne 20.1.2009 proti usnesení Vrchní soudu v Praze ze dne 6.10.2008 č.j. Nco 164/2008-319" a "žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost podanou bývalým úpadcem dne 20.1.2009 proti usnesení podepsaného soudu ze dne 22.10.2008 č.j. 52 K 27/98-322".

K odvolání úpadce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13.11.2013 č.j. 4 Co 106/2013-605 zrušil usnesení soudu prvního stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal úpadce dovolání a současně požádal, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl ustanoven pro podání dovolání zástupce z řad advokátů.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24.10.2014 č.j. 52 K 27/98-641 ustanovil úpadci "pro dovolací řízení" advokáta Mgr. Petra Cilínka; usnesení nabylo (podle potvrzení obsaženého ve spise) právní moci dnem 22.11.2014.

Podáním ze dne 18.12.2014, které téhož dne došlo soudu prvního stupně, advokát Mgr. Petr Cilínek sdělil, že "v zastoupení úpadce" bere dovolání proti usnesení odvolacího soudu zpět. Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.11.2013 č.j. 4 Co 106/2013-605 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Na uvedeném postupu dovolacího soudu nic nemění skutečnost, že mu dne 23.1.2015 bylo doručeno podání úpadce ze dne 7.1.2015, v němž uvedl, že "ustanovený zástupce" vzal dovolání zpět "bez jakéhokoliv odůvodnění a ve zřejmém rozporu s projeveným úmyslem zastoupeného" a že požaduje ustanovení jiného zástupce, který "s ohledem na prokazatelné okolnosti smysluplně naplní pověření soudu pro dovolací řízení ve věci".

Zástupce, který byl účastníku ustanoven na jeho žádost z řad advokátů podle ustanovení § 30 o.s.ř., má stejné postavení jako advokát, kterému účastník udělil plnou moc (srov. § 31 odst.2 o.s.ř.). Znamená to mimo jiné, že soudem ustanovený zástupce z řad advokátů je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník (srov. § 28a odst.1 o.s.ř.), tedy i ke zpětvzetí dovolání. Vzal-li v projednávané konkursní věci advokát Mgr. Petr Cilínek (poté, co byl pravomocně ustanoven zástupcem úpadce "pro dovolací řízení") zpět dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 13.11.2013 č.j. 4 Co 106/2013-605, mohl takový procesní úkon pozbýt své právní účinky, jen kdyby byl (úpadcem nebo jeho ustanoveným zástupcem) odvolán a kdyby jeho odvolání došlo soudu nejpozději současně s tímto úkonem (srov. § 41a odst.4 o.s.ř.). Protože zpětvzetí dovolání proti usnesení odvolacího soudu nebylo odvoláno včas, má i nadále sledované právní účinky a dovolací soud byl povinen z něho při rozhodování této konkursní věci vycházet.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2015
JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 225/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.225.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies