22 Nd 444/2014

25. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, IČO: 41197518, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, adresou pro doručování: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Břeclav, 17. listopadu 14, proti povinnému E. D. Z., pro 4 704,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 1304/2014, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 1304/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík se sídlem v Hodoníně, Sadová 3887/15, podal dne 21. října 2014 k Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 4 704,- Kč.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 18 EXE 1304/2014-13, vyslovil podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) svou místní nepříslušnost v exekuční věci a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k odvolání oprávněné věc předloží dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky, aby určil, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení uvedl, že nařízení exekuce na základě platebních výměrů zdravotní pojišťovny je v pravomoci soudů ČR, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný „neprochází centrální evidencí obyvatel ani registrem obyvatel, ze systému ISAS Okresního soudu v Břeclavi nebylo o povinném nic zjištěno a na adrese uvedené v živnostenském rejstříku, L., N. T., je adresát dle zásilek zasílaných oprávněnou neznámý“.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, k sídlu Územního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Krajské pobočky pro Jihomoravský kraj a k poslední známé adrese povinného rozhodl, jak uvedeno ve výroku (k tomu srovnej např. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, uveřejněné též na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. března 2015


Mgr. David Havlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 22 Nd 444/2014, ECLI:CZ:NS:2015:22.ND.444.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies