25 Cdo 795/2015

31. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. e)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobce O. K., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Čechem, advokátem se sídlem v Horních Dubenkách 145, proti žalovanému městu Mariánské Lázně, se sídlem úřadu v Mariánských Lázních, Ruská 155/3, zastoupenému JUDr. Milanem Veselým, advokátem se sídlem v Mariánských Lázních, Hroznatova 773/3, za účasti Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/11, IČO 47116617, jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, o 5.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 C 33/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2014, č. j. 12 Co 29/2014-351, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2014, č. j. 12 Co 29/2014-351, není přípustné podle § 237 o.s.ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatel pouze polemizuje s hodnocením důkazů odvolacím soudem, rozporuje závěry znaleckých posudků, nesouhlasí s posouzením příčinné souvislosti mezi úrazem po pádu na zasněženém chodníku a pozdější operací páteře a namítá, že žalovaný neučinil žádné opatření, kterým by závady ve schůdnosti zmírnil nebo na ně upozornil. Uplatněné námitky tak postrádají charakter právní otázky, kterou by měl dovolací soud řešit (§ 241a odst. 1 o.s.ř.), nesměřují proti právnímu posouzení věci odvolacím soudem, ale jen proti zjištěnému skutkovému stavu, čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o.s.ř. založit. Za této situace je pak nadbytečné zabývat se výhradami k otázce stavu chodníku a dostatečnosti jeho údržby ze strany žalovaného, neboť jejich řešení se nemůže promítnout do výsledku sporu. Přípustnost dovolání nemůže založit ani námitka, že dovolateli byla postupem soudu prvního stupně odňata možnost jednat před soudem (zúčastnit se jednání dne 9. 10. 2013); jde o tvrzený důvod zmatečnosti podle § 229 odst. 3 o.s.ř., proto je přípustnost dovolání proti takovému rozhodnutí z uplatněného důvodu výslovně vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť dovolání žalobce bylo odmítnuto, vedlejší účastnici žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly a náklady žalovaného spojené s podáním vyjádření, jehož argumentace je ve vztahu k výsledku řízení bez významu, nelze považovat za účelně vynaložené náklady k uplatňování práva (§ 142 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2015JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 25 Cdo 795/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.795.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies