25 Cdo 430/2015

31. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 2
  • OSŘ - § 241a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce P. D.,zastoupeného JUDr. Janem Matějíčkem, advokátem se sídlem v Kolíně, Politických vězňů 98, proti žalovaným 1. Ing. V. A., zastoupenému Mgr. Michaelou Bartošovou, advokátkou se sídlem v Kolíně, Kutnohorská 43, 2. Autoklubu ŠKODA, pobočnému spolku se sídlem v Mladé Boleslavi, tř. Václava Klementa 839, IČO 18623701, a 3. Ing. I. B., zastoupenému Mgr. Ivetou Čaňkovou, advokátkou se sídlem v Jablonci nad Nisou, Dolní náměstí 5, za účasti České pojišťovny a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně 1. žalovaného, o 4.845.187,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 6 C 68/2004, o dovolání 3. žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2014, č. j. 23 Co 172/2014-245, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání 3. žalovaného proti výrokům IV. a VIII. (o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a soudem odvolacím) rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2014, č. j. 23 Co 172/2014-245, nemá obligatorní zákonné náležitosti, které jsou předpokladem jeho projednatelnosti. Dovolání neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti (srov. § 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. či jeho části (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14). Rovněž samotná skutečnost, že výroky dotčená částka, jak uvádí dovolatel, převyšuje zákonný limit 50.000,- Kč, důvod přípustnosti ve smyslu § 237 o.s.ř. nevymezuje.

Dovolatel otázku přípustnosti dovolání z věcné stránky zcela pominul, naplněním kritérií uvedených v § 237 o.s.ř. se nijak nezabýval, přičemž o tuto náležitost již dovolání vzhledem k uplynutí dovolací lhůty nemůže být doplněno (srov. § 241b odst. 3 věta první o.s.ř.). Vymezení přípustnosti nelze dovodit ani z obsahu dovolání, které je především rekapitulací dosavadního průběhu řízení. Tvrzení, že napadené výroky, jimiž odvolací soud rozhodl o nepřiznání náhrady nákladů řízení dovolateli, byly příliš tvrdé, není bez dalšího odůvodnění právní otázkou, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (srov. § 237 o.s.ř.). Poukaz na důvody, které dovolatel uváděl v odvolání proti nákladovým výrokům, pak zákon výslovně zapovídá (§ 241a odst. 4 o.s.ř.) a argumentace v těchto podáních uvedená není pro dovolání použitelná.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první a § 243 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 31. března 2015

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 25 Cdo 430/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.430.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies