25 Nd 70/2015

25. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně T. T., zastoupené JUDr. Jiřím Holomčíkem, advokátem se sídlem Praha 6, Uralská 770/6, proti žalovanému Vinařství U Kapličky, s. r. o., IČO 27682277, se sídlem Zaječí, Vinařská 484, zastoupenému Mgr. Petrem Knapem, advokátem se sídlem Hustopeče, Mrštíkova 15, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C 35/2011, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C 35/2011 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Mělníku.

Odůvodnění:


Žalobkyně se proti žalovanému domáhá u Okresního soudu v Břeclavi určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru.

Žalobkyně navrhla přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku z důvodu vhodnosti s tím, že tento soud je jejím obecným soudem a vzdálenost na Okresní soud v Břeclavi je 380 km, zatímco na Okresní soud v Mělníku pouhých 7 km. Žalobkyně je matka – samoživitelka a její dítě je věkově nezpůsobilé absolvovat případnou cestu do Břeclavi, neboť je kojeno a není možné jej ponechat pod dozorem třetí osoby. Navíc dle tvrzení žalobkyně u Okresního soudu v Mělníku již probíhá řízení stejných účastníků pod sp. zn. 5 C 214/2014, přičemž právní zástupci jsou z Prahy. Z hlediska časového a ekonomického se podle žalobkyně jeví jako účelné postoupit spis tamnímu soudu.

Žalovaný vyslovil s přikázáním věci jinému soudu nesouhlas.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle odstavce 3 věty druhé tohoto ustanovení účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Z tohoto pohledu jsou skutečnosti tvrzené žalobkyní nedostatečné a delegaci věci Okresnímu soudu v Mělníku neodůvodňují. Samotná okolnost, že žalobkyně má bydliště mimo obvod působnosti místě příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci jinému soudu. Pokud jde o nedostatek finančních prostředků žalobkyně a skutečnost, že má v péči nezletilé dítě, a z těchto důvodů má potíže se jednání zúčastnit, existuje dostatek procesních prostředků (provedení dožádaných úkonů, zastoupení účastníka, apod.), jak jí výkon práv v řízení umožnit. Další tvrzená skutečnost, že u Okresního soudu v Mělníku je vedeno mezi týmiž účastníky jiné řízení a jejich zástupci jsou z Prahy, není pro přikázání věci z důvodu vhodnosti dostatečná.

Za situace, že žalovaný s návrhem na delegaci nesouhlasí a délka sporu vyžaduje, aby řízení již nebylo dále protahováno, nelze přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku považovat za opatření, které by vedlo k rychlejšímu či hospodárnějšímu projednání věci.

Nelze-li dovodit, že tu jsou důvody pro přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku podle ustanovení § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2015JUDr. Robert Waltr
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 25 Nd 70/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.ND.70.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies