30 Nd 86/2015

25. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, identifikační číslo osoby 639 98 530, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, proti povinné A. N., pro 1.255,- Kč s příslušenstvím, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 58 EXE 189/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Novém Jičíně

O d ů v o d n ě n í :Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, se sídlem exekutorského úřadu v Karlových Varech, podal dne 4. února 2015 u Okresního soudu v Novém Jičíně spolu s exekučním návrhem oprávněné žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.255,- Kč se specifikovaným příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 2. prosince 2014, č. j. 8 C 190/2014-21. Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 11. února 2015, č. j. 58 EXE 189/2015-9, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po marném uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc předložena podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 občanského soudního řádu předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.“ Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť „povinná se nezdržuje na žádné soudu známé adrese ani v České republice ani na Slovensku. Stejně tak není soudu známo, že by měla povinná na území České republiky nějaký majetek.“

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu (z výše označeného rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně) vyplývá, že poslední známé bydliště povinné na území České republiky bylo ve F. p. R.

Ačkoli kritéria bydliště nebo místa, kde se povinná zdržuje, se v projednávané věci nemohou přímo uplatnit, lze při určení místně příslušného soudu vycházet z toho, že poslední bydliště v České republice měla povinná v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně, kde by se mohl nacházet i případný majetek povinné, bude-li soudním exekutorem po nařízení exekuce zjištěn (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

S ohledem na uvedené okolnosti, především s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení l Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Novém Jičíně soudem místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2015


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Nd 86/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.86.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies