26 Cdo 700/2015

21. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné B. S. Z., zastoupené matkou P. R., obou P., zastoupenou obecnou zmocněnkyní JUDr. L. V., P., proti povinnému T. K., P., zastoupenému JUDr. Mgr. Jiřím Kozákem, Ph.D., advokátem se sídlem v Mělníku, Jiráskova č. 236/10, pro dlužné výživné 288.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 66 Nc 3524/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2014, č. j. 30 Co 309/2014-126, takto:

Dovolání povinného se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání povinného směřující proti výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2014, č. j. 30 Co 309/2014-126, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. 4. 2014, č. j. 66 Nc 3524/2009-83, ohledně zamítnutí návrhu na částečné zastavení exekuce nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 10. 2009, č. j. 66 Nc 3524/2009-5, ve znění opravného usnesení ze dne 29. 7. 2010, č. j. 66 Nc 3524/2009-34, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, č. j. 30 Co 229/2010-32, pokud je tato vedena prodejem nemovitých věcí povinného, „zapsaných na LV č. 1041 v katastrálním území K., obec P., okres Hlavní město Praha“, na základě exekučního příkazu ze dne 27. 10. 2009, č. j. 085 EX 3091/09-8, vydaného JUDr. Milanem Suchánkem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 9, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce, zda exekuci, nařízenou podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ex. řád“), prodejem nemovitých věcí s cenou značně převyšující výši vymáhané pohledávky musí vždy předcházet exekuce prodejem movitých věcí, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k tomuto srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2015, sp. zn. 26 Cdo 53/2015] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. dubna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 700/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.700.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies