7 Tz 5/2015

05. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrZ - § 205 odst. 1 písm. a)
  • TrZ - § 205 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Petra Hrachovce ve veřejném zasedání dne 5. 5. 2015 stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněné L. K. , proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř., § 270 odst. l tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, byl porušen zákon v ustanoveních § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 202 odst. 4, 5 tr. ř. v neprospěch obviněné L. K.

Tento rozsudek se zrušuje.

Zrušují se také další rozhodnutí na zrušený rozsudek obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Obvodnímu soudu pro Prahu 5 se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í


Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, byla obviněná L. K. uznána vinnou přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku a za tento přečin byla odsouzena podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byla pro výkon trestu zařazena do věznice s dozorem. Současně byl podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 2. 2013, sp. zn. 3 T 41/2013, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. a § 229 odst. 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o nárocích poškozené společnosti ROSSMANN, spol. s r. o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, na náhradu škody.

Naproti tomu byla obviněná L. K. podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěna obžaloby Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, sp. zn. 1 Zt 438/2012, pro dílčí skutky 6, 7, 9, v nichž byl spatřován přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku. Podle § 226 písm. b) tr. ř. byla zproštěna obžaloby Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, sp. zn. 1 Zt 438/2012, pro dílčí skutek pod bodem 10, v němž byl obžalobou spatřován přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku. Podle § 229 odst. 3 tr. ř. byla poškozená společnost DM drogerie markt, s. r. o., Česká republika, se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení občanskoprávní. Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, zastavil trestní stíhání obviněné podle § 223 odst. 1 tr. ř. z důvodu § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. a článku 4 odst. 1 protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod pro skutek uvedený v obžalobě pod bodem 1.

Ministryně spravedlnosti ve stížnosti pro porušení zákona namítla, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, byl porušen zákon v ustanoveních § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 202 odst. 4, 5 tr. ř. v neprospěch obviněné L. K. S odkazem na uvedená ustanovení trestního řádu uvedla, že ze spisového materiálu vyplývá, že samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 24. 9. 2013 vydal usnesení, kterým podle § 202 odst. 2 tr. ř. za použití § 202 odst. 5 tr. ř. rozhodl, že se hlavní líčení bude konat v nepřítomnosti obviněné L. K. za situace, kdy byla řádně a včas vyrozuměna o konání hlavního líčení, byl jí předán opis obžaloby a současně písemně požádala o projednání věci v její nepřítomnosti. Obviněná v době konání hlavního líčení neměla ustanoveného ani zvoleného obhájce, neboť nebyl znám důvod nutné obhajoby podle § 36 tr. ř. Obvodní soud pro Prahu 5 vycházel z protokolu o vazebním zasedání ze dne 8. 7. 2013, při němž byl obviněné L. K. předán opis obžaloby a předvolání k hlavním líčením nařízeným na dny 15. 7. 2013 a 24. 9. 2013, přičemž obviněná souhlasila s konáním hlavních líčení v její nepřítomnosti. Obviněná výslovně uvedla, že se k hlavním líčení dostaví a pro případ, že by se nedostavila, výslovně požádala soud, aby konal hlavní líčení v její nepřítomnosti podle ustanovení § 202 odst. 2 tr. ř.

Dne 24. 9. 2013 se konalo také hlavní líčení v trestní věci obviněné vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 39 T 104/2013. Usnesením tohoto soudu ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 39 T 104/2013, byla obviněná vzata v této věci do vazby, k hlavnímu líčení byla eskortována a její obhajobu zajišťoval Mgr. Michal Roubíček, v zastoupení ustanoveného obhájce Mgr. Martina Šefraného.

Ministryně spravedlnosti poukázala na to, že v době konání hlavního líčení u Obvodního soudu pro Prahu 5 byla obviněná ve vazbě v jiné trestní věci, a byl proto dán důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř., což však Obvodní soud pro Prahu 5 nezjistil. Vadným postupem porušil ustanovení § 202 odst. 4 tr. ř., protože konal hlavní líčení v nepřítomnosti obhájce obviněné, ačkoliv se jednalo o případ nutné obhajoby. Z těchto důvodů ministryně spravedlnosti navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, byl porušen zákon v ustanoveních § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 202 odst. 4, 5 tr. ř. v neprospěch obviněné L. K. Dále aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený rozsudek obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř. a přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 5, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadený rozsudek i předcházející řízení a shledal, že zákon byl porušen v neprospěch obviněné L. K.

Zjistil, že v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 39 T 104/2013 byl dne 11. 9. 2013 obviněné ustanoven obhájce Mgr. Martin Šefraný. Téhož dne se konalo vazební zasedání u Obvodního soudu pro Prahu 7, při němž byla obviněné předána obžaloba a předvolání k hlavnímu líčení na den 24. 9. 2013. Při vazebním zasedání bylo vyhlášeno usnesení, kterým byla obviněná L. K. podle § 68 odst. 1 tr. ř., § 69 odst. 5 tr. ř. a § 73b odst. 2 tr. ř. vzata do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. c) tr. ř. Proti tomuto usnesení podala stížnost a požádala o ustanovení obhájce. Krátkou cestou jí bylo doručeno ustanovení obhájce Mgr. Martina Šefraného. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2013, sp. zn. 9 To 364/2013, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost obviněné proti usnesení o vazbě. Dne 24. 9. 2013 se konalo hlavní líčení za přítomnosti obviněné L. K. a obhájce Mgr. Ing. Michala Roubíčka. Ve věci byl vyhlášen odsuzující rozsudek. Hlavní líčení se konalo v době od 9.10 do 11.00 hodin.

V trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. zn. 19 T 51/2013, se dne 24. 9. 2013 konalo hlavní líčení v době od 9.30 do 11.30 hodin. Na počátku hlavního líčení bylo vyhlášeno následující usnesení: „Podle § 202 odst. 2 tr. ř. za použití § 202 odst. 5 tr. ř. se hlavní líčení koná v nepřítomnosti obžalované za situace, kdy tato byla řádně a včas vyrozuměna o konání hlavního líčení, byl jí předán opis obžaloby (č. l. 294) a tato současně písemně požádala o projednání hlavního líčení v nepřítomnosti (č. l. 296).“ Ze spisu je zřejmé, že tohoto hlavního líčení se obviněná nezúčastnila a neměla obhájce.

V době konání hlavního líčení byla obviněná L. K. ve vazbě v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 39 T 104/2013 a vznikl tak důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř., protože obviněná měla mít obhájce. Bylo třeba, aby si obviněná zvolila obhájce, nebo aby jí obhájce zvolila jiná oprávněná osoba (§ 37 odst. 1 tr. ř.), případně aby jí byl obhájce ustanoven podle § 38 odst. 1 a § 39 odst. 1 tr. ř. Hlavní líčení, v němž bylo rozhodnuto zčásti odsuzujícím rozsudkem, bylo konáno v rozporu s § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř.

Podle § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. obviněný musí mít obhájce již v přípravném řízení, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu (§ 116 odst. 2).

Podle § 202 odst. 4 tr. ř. hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li obžalovaný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. V případech nutné obhajoby (§ 36) nelze konat hlavní líčení bez přítomnosti obhájce.

Podle § 202 odst. 5 tr. ř. ustanovení odst. 4 se neužije, pokud obžalovaný požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti. Ustanovení odst. 3 se použije přiměřeně.

Pokud jde o okolnosti zmíněné v § 202 odst. 5 tr. ř., v těchto případech, které jsou zároveň důvodem nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. a), odst. 3 tr. ř., může obžalovaný ponechat svoji obhajobu plně na svém obhájci, který však u hlavního líčení musí být přítomen vzhledem k ustanovení § 202 odst. 4 věta druhá. Podle tohoto ustanovení v případech nutné obhajoby (§ 36) nelze konat hlavní líčení bez přítomnosti obhájce.

Nejvyšší soud zjistil, že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, vzešel z řízení, v němž byl porušen zákon v ustanoveních § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 202 odst. 4, 5 tr. ř. v neprospěch obviněné L. K.

Nejvyšší soud proto vyslovil zjištěné porušení zákona podle § 268 odst. 2 tr. ř., podle § 269 odst. 2 zrušil napadený rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013, zrušil i další obsahově navazující rozhodnutí, která zrušením rozsudku ztratila svůj podklad a poté podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 5, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto znovu projedná věc vedenou pod sp. zn. 19 T 51/2013, ustanoví obviněné obhájce, pokud si obviněná obhájce sama nezvolí nebo pokud jí obhájce nezvolí osoby oprávněné podle § 37 odst. 1 tr. ř., neboť je zřejmé, že obviněná v současné době vykonává jiný nepodmíněný trest odnětí svobody a má nařízené výkony dalších nepodmíněných trestů odnětí svobody.

Nejvyšší soud po zrušení napadeného rozsudku nerozhodoval o vazbě obviněné podle § 275 odst. 3 tr. ř., protože obviněná L. K. nevykonává trest odnětí svobody, který jí byl uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 19 T 51/2013. Vykonává však jiný nepodmíněný trest odnětí svobody, což sama potvrdila při veřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. května 2015


Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2015, sp. zn. 7 Tz 5/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TZ.5.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies