2 Aps 3/2011 - 69

10. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: B. H., proti žalovanému: Okresní soud v Jičíně, se sídlem Šafaříkova 842, Jičín 1, v řízení o žalobě na nezákonnosti při provádění dědického řízení, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 6. 2011, č. j. 30 A 32/2010 – 52,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na nezákonnosti při provádění dědického řízení vedeného žalovaným Okresním soudem v Jičíně, a to pro nedostatek jeho pravomoci o dané věci rozhodnout.

Nezbytným předpokladem věcného projednání kasační stížnosti je splnění všech zákonem stanovených náležitostí a podmínek řízení, tedy mimo jiné i její včasné podání.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Stěžovateli bylo napadené usnesení krajského soudu doručováno na adrese jeho bydliště dne 14. 6. 2011; tohoto dne však stěžovatel nebyl zastižen. Zásilka byla proto uložena na poště a stěžovateli byla zanechána výzva k jejímu vyzvednutí. V pátek 24. 6. 2011, po uplynutí zákonné desetidenní lhůty, bylo stěžovateli předmětné usnesení doručeno fikcí (§ 49 odst. 2 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, užitý přiměřeně podle § 42 odst. 5 s. ř. s.). Den doručení byl určující pro počátek lhůty pro podání kasační stížnosti.

Poslední den lhůty připadal na pátek 8. 7. 2011, kdy také lhůta pro podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná u Krajského soudu v Hradci Králové osobně dne 12. 7. 2011 je proto podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2011

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 8. 2011, sp. zn. 2 Aps 3/2011 - 69, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies