25 Cdo 1174/2015

29. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 242 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) M. V., b) S. V., c) M. V., všech zastoupených JUDr. Michaelem Bartončíkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Koliště 259/55, proti žalované STRABAG a. s., se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, IČO 60838744, o 416.309,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 270/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2014, č. j. 8 Co 157/2014-329, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2014, č. j. 8 Co 157/2014-329, není podle § 237 o.s.ř. přípustné, neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Odvolací soud své rozhodnutí založil na závěru o neprokázání příčinné souvislosti mezi provozní (stavební) činností žalované a tvrzenou škodou na nemovitosti žalobců. Jde o postup zcela odpovídající ustálené judikatuře ohledně prokazování vztahu příčinné souvislosti mezi škodnou událostí a vzniklou újmou i o rozložení důkazního břemene (v oblasti stavebních prací srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3636/2012, podle nějž je obecná způsobilost stavebních prací vyvolat škodlivé účinky na přilehlých nemovitostech sice notorietou, avšak v soudním sporu musí být vždy spolehlivě prokázány konkrétní příčiny vzniku škody, za kterou požaduje žalobce náhradu; rozhodnutí je publikováno pod C 12287 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, dále též jen „Soubor“). K dovolací námitce, že nelze žalobce zatížit povinností prokazovat neexistenci jiných činností nebo vlivů, které by měly za následek škodu na jejich majetku, lze uvést jen tolik, že takový závěr odvolací soud ve svém rozhodnutí nevyslovil. Uplatněné námitky postrádají charakter právní otázky, kterou by měl dovolací soud řešit (§ 241a odst. 1 o.s.ř.), nesměřují proti právnímu posouzení věci odvolacím soudem, ale jen proti zjištěnému skutkovému stavu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001, Soubor C 1025, podle nějž otázka příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím škůdce a vznikem škody je otázkou skutkovou nikoli právní), čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o.s.ř. založit.

Namítají-li dovolatelé dále, že odvolací soud pochybil závěrem o nezpůsobilosti předloženého důkazu znaleckým posudkem, aniž by je v tomto směru poučil, uplatňují námitku, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. K ní však lze v dovolacím řízení přihlédnout jen tehdy, je-li dovolání obecně přípustné (§ 242 odst. 3 o.s.ř.).

Ačkoliv dovolatelé výslovně napadají všechny výroky rozsudku odvolacího soudu, žádnou argumentaci kromě výhrad k výroku o věci samé neuvádějí. Nejvyšší soud proto ze všech těchto důvodů dovolání žalobců podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. v plném rozsahu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2015JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1174/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.1174.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies