33 Cdo 1280/2015

30. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Mgr. M. Š., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Nejtkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 88, proti žalovanému Mgr. P. K., zastoupenému JUDr. Čestmírem Kubátem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Maiselova 19, o 25.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 po sp. zn. 21 C 48/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2014, č. j. 22 Co 308/2014-356, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 6 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 13. května 2014, č. j. 21 C 48/2008-310, zamítl žalobu o zaplacení částky 25.500.000,- Kč s blíže specifikovaným úrokem z prodlení. Proti tomuto rozsudku podal žalobce dne 5. 8. 2014 odvolání spolu s žádostí o osvobození od soudního poplatku z odvolání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 11. srpna 2014, č. j. 21 C 48/2008-341, žalobci osvobození nepřiznal. Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. září 2014, č. j. 22 Co 308/2014-356, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 29. 9. 2014. Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 26. září 2014, č. j. 21 C 48/2008-359, k úhradě soudního poplatku z odvolání ve výši 1.275.000,- Kč s poučením, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude odvolací řízení zastaveno. Žalobce následně přípisem ze dne 1. 10. 2014 požádal soud prvního stupně o poskytnutí dodatečné lhůty pro zaplacení předmětného poplatku, čemuž soud prvního stupně usnesením ze dne 6. 10. 2014, č. j. 21 C 48/2008-365, vyhověl a prodloužil lhůtu do 30. 10. 2014. Dne 29. 10. 2014 žalobce opětovně požádal soud prvního stupně o další prodloužení lhůty k úhradě poplatku z odvolání do 15. 12. 2014. Této žádosti již soud prvního stupně nevyhověl, a usnesením z 10. 11. 2014, č. j. 21 C 48/2008-376, ji zamítl; toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 19. 11. 2014. Usnesením ze dne 14. listopadu 2014, č. j. 21 C 48/2008-377, soud prvního stupně odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání zastavil a žalobce poučil o možnosti podat proti tomuto usnesení odvolání; usnesení bylo žalobci doručeno dne 19. 11. 2014, a jelikož proti němu opravný prostředek nepodal, nabylo dne 6. 12. 2014 právní moci. V důsledku zastavení odvolacího řízení, nabyl právní moci i rozsudek soudu prvního stupně ze dne 13. května 2014, č. j. 21 C 48/2008-310.Za této situace se dovolání, které žalobce podal dne 28. 11. 2014 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2014, č. j. 22 Co 308/2014-356, stalo v důsledku okolností nastalých po vydání rozhodnutí bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 3 a § 218 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2015


JUDr. Václav D u d a
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 33 Cdo 1280/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.1280.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies