26 Cdo 4286/2014

21. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobce KŘEMÍLEK - s.r.o., IČO 29128277, se sídlem Kolín, Plynárenská 671, zastoupeného JUDr. Janem Matějíčkem, advokátem se sídlem Kolín, Politických vězňů 98, proti žalovanému Kongresovému centru Praha, a.s., IČO 63080249, se sídlem Praha 4, 5. května 65, zastoupenému JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Praha 1, Panská 6, o zaplacení částky 8.162.233,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu Pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 174/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2014, č. j. 69 Co 230/2014-433, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 5. 6. 2014, č. j. 69 Co 230/2014-433, potvrdil usnesení ze dne 7. 4. 2014, č. j. 48 C 174/2005-426, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně) nepřiznal žalobci osvobození od soudního poplatku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (zastoupen advokátem) včasné dovolání (k němuž nebylo podáno vyjádření).

Dovolání Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/12013 Sb.) – dále jen „o.s.ř.“, odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o.s.ř.), což je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp.zn. 29 NSČR 55/2013). Z dovolání musí být také patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny (má-li je dovolatel za dosud neřešené), případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které "ustálené rozhodovací praxe" se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolací soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, nejde-li o rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4286/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4286.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies