Na 175/2011 - 63

04. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci navrhovatele: F. O., proti odpůrci: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, v řízení o návrhu navrhovatele ze dne 20. 12. 2010 ve znění doplnění ze dne 29. 87. 2011 na obnovu řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. 9 Ca 89/2009,

takto :

Věc se vrací Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění :

V návrhu na obnovu řízení se navrhovatel domáhá obnovy řízení ve věci „upírání starobního důchodu a na upírání povinné rehabilitace komunistického odsouzení v rejstříku trestů“. V uvedené věci byla žaloba proti rozhodnutí Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 14. 1. 2009, č. j. 16279/08/Ld, č. j. 16280/08/Ld, vedená Městským soudem v Praze pod sp. zn. 9 Ca 89/2009, odmítnuta usnesením ze dne 4. 5. 2009, neboť žalobce neodstranil ve lhůtě vady podání. Řízení o kasační stížnosti směřující proti tomuto usnesení o odmítnutí věci pak bylo městským soudem zastaveno usnesením ze dne 13. 8. 2009 pro nezaplacení soudního poplatku. Kasační stížnost proti tomuto usnesení byla odmítnuta Nejvyšším správním soudem usnesením ze dne 23. 4. 2010, č. j. 2 As 30/2010 - 30, neboť stěžovatel nebyl zastoupen advokátem.

Navrhovatel posléze podal návrh na obnovu řízení ve věci sp. zn. 9 Ca 89/2009. Tento návrh byl pro nepřípustnost odmítnut Městským soudem v Praze usnesením ze dne 28. 7. 2010, č. j. 9 Ca 142/2010-6. Proti tomuto usnesení byla podána kasační stížnost. V rámci řízení o ní byl stěžovatel vyzván městským soudem, aby ve stanovené lhůtě odstranil její vady. Stěžovatel namítl podjatost soudců městského soudu. O této námitce rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 12. 2010, č. j. Nao 99/2010 - 23, tak, že uvedení soudci městského soudu nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci řízení o předmětné kasační stížnosti. Řízení o této kasační stížnosti pak bylo městským soudem zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 14. 7. 2011, č. j. 9 A 142/2010 - 36.

Navrhovatel rovněž podal dne 20. 12. 2010 návrh označený jako „odvolání a další žaloba na obnovu řízení“. Brojil v něm rovněž proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2010, č. j. Nao 99/2010 - 23 (viz shora). Městský soud proto tento návrh postoupil usnesením ze dne 22. 4. 2011, č. j. 9 A 142/2010 - 46, Nejvyššímu správnímu soudu.

Zdejšímu soudu bylo doručeno podání ze dne 15. 7. 2011, v němž navrhovatel uvádí, že nesouhlasí s postoupením věci Nejvyššímu správnímu soudu. Nedomáhá se totiž obnovy řízení sp. zn. Nao 99/2011, neboť je bezpředmětné se domáhat obnovy řízení, kterým bylo rozhodnuto o námitce podjatosti. Nejvyšší správní soud se proto navrhovatele dotázal přípisem ze dne 27. 7. 2011, č. j. Na 175/2011 - 59, zda je podání ze dne 15. 7. 2011 kasační stížností proti rozhodnutí městského soudu o postoupení věci ze dne 22. 4. 2011, č. j. 9 A 142/2010 - 46, nebo zpětvzetím návrhu na obnovu řízení vedeného Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. Nao 99/2010. Navrhovatel přípisem ze dne 29. 7. 2011 Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že nežádal obnovu řízení sp. zn. Nao 99/2010, nýbrž obnovu řízení ve věci samé (tj. ve věci „upírání starobního důchodu a na upírání povinné rehabilitace komunistického odsouzení v rejstříku trestů“).

Z toho je patrné, že navrhovatel nežádá obnovu řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu, nýbrž u Městského soudu v Praze. Podle § 113 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), je k řízení ve věci obnovy řízení příslušný soud, který vydal rozhodnutí, proti němuž návrh na obnovu řízení směřuje. Navrhovatel výslovně uvedl, že jeho návrh nesměřuje proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, nýbrž proti „rozhodnutí ve věci samé“, které vydal Městský soud v Praze.

Byť návrh na obnovu řízení mohl být městským soudem posouzen jako návrh na obnovu řízení směřující proti rozhodnutí o podjatosti Nejvyšším správním soudem a postoupení věci tomuto soudu se mohlo jevit jako důvodné, po upřesnění návrhu vyšlo najevo, že se o návrh, o němž by měl rozhodovat Nejvyšší správní soud, nejedná. Po upřesnění návrhu navrhovatelem je zřejmé, že se fakticky domáhá obnovy řízení ve vztahu k rozhodnutí městského soudu, byť bude namístě, aby návrhem dotčené řízení ještě blíže specifikoval poukazem na konkrétní rozhodnutí.

S ohledem na tuto skutečnost Nejvyšší správní soud podle § 7 odst. 5 s. ř. s. vrátil věc Městskému soudu v Praze jako soudu příslušnému rozhodnout o návrhu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. srpna 2011

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2011, sp. zn. Na 175/2011 - 63, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies