26 Cdo 667/2015

12. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci navrhovatelů a/ M. H. a b/ A. H., zastoupených JUDr. Dagmar Jahnovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Gen. Hlaďo 748/4, za účasti Bytového družstva občanů Máj, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 253, IČO: 14614880, zastoupeného JUDr. Taťánou Přibilovou, advokátkou se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 894/17, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu družstevního bytu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Cm 228/2013, o dovolání Bytového družstva občanů Máj, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 253, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2014, č. j. 5 Cmo 300/2014-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Bytové družstvo občanů Máj, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 253, je povinno zaplatit navrhovatelům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.260,- Kč k rukám JUDr. Dagmar Jahnové, advokátky se sídlem v Novém Jičíně, Gen. Hlaďo 748/4, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:Bytové družstvo občanů Máj, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 253 (dále jen „dovolatel“), vzalo zpět dovolání podané proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2014, č. j. 5 Cmo 300/2014-59. Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.

– dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (předseda senátu - § 243f odst. 2 o.s.ř.) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinné dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).V Brně dne 12. května 2015


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 667/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.667.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies