30 Nd 159/2015

19. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2
  • ZŘS - § 99

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci pozůstalosti po L. P., zemř. 20. 7. 2014, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 668/2014, o návrhu dědičky Z. P., na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 668/2014 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 6. 8. 2014 bylo zahájeno pozůstalostní řízení po shora uvedeném zůstaviteli a jako soudní komisař byl k provedení úkonů v pozůstalostním řízení pověřen notář JUDr. Ivan Ertelt.

Z. P., matka zůstavitele, které svědčí dědické právo po zůstaviteli ze zákona, navrhla podáním doručeným dne 30. 10. 2014 soudnímu komisaři „předelegování“ řízení do Uherského Hradiště, kde má trvalé bydliště, vzhledem k pokročilému věku, zdravotním problémům (nepohyblivosti) a dlouhé cestě, které ji nedovolují se zúčastňovat na soudním řízení v Praze. S delegováním věci do Uherského Hradiště vyslovila souhlas i L. L., která současně předložila závěť, kterou jí dne 27. 9. 2004 zůstavitel „odkázal“ označené nemovitosti v katastrálním území D. M.

Podle obsahu spisu bylo již provedeno předběžné šetření (s L. L.), nebylo zatím provedeno zjištění obsahu listiny o pořízení pro případ smrti (§ 142 a násl. z. ř. s.) a Z. P. a L. L. jsou jediní dědici, jejichž účast na řízení zatím vyšla najevo.

Podle § 12 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Podle § 99 z. ř. s. právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána z důvodu vhodnosti, a k důvodu vhodnosti, pro který by věc měla být přikázána jinému soudu, mají účastníci uvedení v § 110, jejichž účast na řízení vyšla najevo již v době, kdy byl podán návrh na přikázání věci jinému soudu.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě podle § 98 odst. 1 z. ř. s.), je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně. Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V daném případě dosud nebylo provedeno zjištění stavu a obsahu předložené listiny o pořízení pro případ smrti, přičemž tento úkon se pro další průběh a skončení pozůstalostního řízení jeví jako klíčový. Návrh na delegaci podala podle obsahu spisu jediná v úvahu přicházející zákonná dědička, a to z důvodu svého zdravotního stavu a nepohyblivosti. Za tohoto stavu věci lze mít za to, že přikázání věci soudu podle místa bydliště jediné zákonné dědičky této lépe umožní osobní účast u úkonu o zjištění a tedy i rychlejší a po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci.

S přihlédnutím k tomu, že s navrženou delegací vyslovila souhlas i zatím jediná v úvahu přicházející závětní dědička, Nejvyšší soud jako soud nejblíže nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. května 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 30 Nd 159/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.159.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies