3 Ads 63/2011 - 90

03. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: J. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště České Budějovice, se sídlem České Budějovice, A. Barcala 1461, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 3. 9. 2010, č. j. 43091/020-9011-3.9.2010-69777-Sp-140/10, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 12. 2010, č. j. 2 Ad 76/2010 – 33,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením ze dne 31. 12. 2010, č. j. 2 Ad 76/2010 - 33, odmítl krajský soud žalobu žalobce proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalované. Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, ve které požádal rovněž o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 10. 2. 2011, č. j. 2 Ad 76/2010 – 50, soud tuto jeho žádost zamítl. Kasační stížnost proti naposledy uvedenému usnesení Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 11. 5. 2011, č. j. 3 Ads 62/2001 - 67.

Krajský soud proto vyzval stěžovatele usnesením ze dne 31. 5. 2011, č. j. 2 Ad 76/2010 - 75, k odstranění nedostatku podmínek řízení spočívajícího v absenci právního zastoupení a vyzval jej, aby do jednoho měsíce od doručení usnesení doložil soudu plnou moc zvolenému právnímu zástupci. Stěžovatel tak ve stanovené lhůtě neučinil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V daném případě soud vyzval stěžovatele k odstranění nedostatku podmínek řízení spočívajícího v absenci právního zastoupení, tento však nebyl odstraněn, a v řízení tak nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 105 odst. 2 s. ř. s.

Kasační stížnost byla odmítnuta, proto Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. srpna 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. 3 Ads 63/2011 - 90, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies