26 Nd 122/2015

04. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 1
  • OSŘ - § 252 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Tomíčkova č. 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupené Mgr. Martinem Greplem, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská č. 586/7, proti povinné A. T., pro 2.300,99 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 292/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 292/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná se návrhem podaným u Okresního soudu v Kroměříži domáhala, aby byla k vymožení pohledávky přiznané vykonatelným příkazem Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, č. j. ČTÚ-113405/2012-638/X.vyř. – PíE, ze dne 25. listopadu 2014, nařízena exekuce na majetek povinné a aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 2. března 2015, č. j. 32 EXE 292/2015-22, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud ji projedná a rozhodne, a to s odůvodněním, že ze zprávy Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační politiky, bylo zjištěno, že povinná má trvalý pobyt na území České republiky zrušen ke dni 3. prosince 2014 a od tohoto data nemá povolení k pobytu na území České republiky a že z aktuálního výpisu z Centrální evidence vězňů ČR vyplývá, že povinná nyní vykonává trest odnětí svobody ve Věznici v Opavě.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 252 odst. 1 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného. Podle § 252 odst. 2 věty před středníkem o. s. ř. nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky ze spisu zjistil, že povinná je občankou cizího státu a nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, ale v době zahájení řízení v České republice vykonávala a v současné době stále vykonává trest odnětí svobody ve Věznici v Opavě, tj. v obvodu Okresního soudu v Opavě (ke zjišťování majetku povinného v exekučním řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, v jehož obvodu povinná vykonává trest odnětí svobody, tj. Okresní soud v Opavě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 4. května 2015JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, sp. zn. 26 Nd 122/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.ND.122.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies