33 Nd 149/2015

19. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 86 odst. 1
  • OSŘ - § 85 odst. 1
  • OSŘ - § 89a
  • ObčZ 1964 - § 55 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně Home Credit a. s. se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, identifikační číslo 269 78 636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně - Stránicích, Havlíčkova 127/13, proti žalovanému P. Š., o zaplacení 1.713,47 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty ve výši 180,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 50/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 50/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Brně ve věci žaloby o zaplacení 1.713,47 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty 180,- Kč usnesením ze dne 17. února 2015, č. j. 238 C 50/2012-33, vyzval účastníky řízení, aby se ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřili k jeho úmyslu předložit věc Nejvyššímu soudu za účelem určení, který soud věc projedná a rozhodne; současně účastníky poučil, že poté, co podají vyjádření k navrhovanému postupu soudu nebo po marném uplynutí lhůty k podání vyjádření, věc Nejvyššímu soudu předloží podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“). V odůvodnění zejména uvedl, že prorogační doložka sjednaná v úvěrové smlouvě č. 3802358964 ze dne 25. 2. 2008, která měla podle názoru žalobkyně ve smyslu § 89a o. s. ř. založit v dané věci místní příslušnost Městského soudu v Brně, je neplatná (pro rozpor s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013), přičemž současně nebyl dán jiný důvod pro podání žaloby u tohoto soudu.Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. pak vyplývá, že nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, není však známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale), ani kde se fakticky zdržoval. Je stále hlášen k trvalému pobytu v obvodu Okresního soudu v Chebu, kde se nicméně nezdržuje. Z dalšího pátrání po pobytu žalovaného se Městskému soudu v Brně podařilo zjistit adresu (rovněž v obvodu Okresního soudu v Chebu), kterou žalovaný Úřadu práce uvedl jako kontaktní adresu (tuto adresu měl Úřad práce zapsánu k 13. 2. 2013); na této adrese se žalovaného sice nepodařilo kontaktovat, avšak z doručenky vyplynulo, že má na daném místě poštovní schránku. K založení místní příslušnosti soudu přitom v dané věci nedošlo ani sjednáním prorogační doložky podle ustanovení § 89a o. s. ř. (k otázce platnosti prorogační doložky sjednané ve spotřebitelské smlouvě, kterou je rovněž mezi účastníky uzavřená úvěrová smlouva, srov. např. závěry, jež Nejvyšší soud zformuloval ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. Cpjn 200/2011, uveřejněném pod číslem 79/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i ve svém rozsudku ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 530/2012).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud v Chebu, v jehož obvodu je žalovaný stále hlášen k trvalému pobytu a v jehož obvodu je místo jeho poštovní schránky.

Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2015

JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 33 Nd 149/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.ND.149.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies