30 Nd 4/2015

19. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 85 odst. 5
  • OSŘ - § 104 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka, ve věci žalobce Mgr. F. Š., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 18, proti žalované České republice – Obvodnímu soudu pro Prahu 8, se sídlem v Praze 10, ul. 28. pluku 1533/29b, o návrhu na určení místní příslušnosti takto:


Neurčuje se, který soud věc projedná a rozhodne.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 30. 12. 2014 učinil žalobce návrh, aby Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.“), určil, který soud České republiky projedná návrh žalobce na vydání platebního rozkazu, jímž se po žalované České republice – Obvodnímu soudu pro Prahu 8 domáhá zaplacení částky 212.868,- Kč s příslušenstvím za tvrzené poskytnutí právních služeb žalované.

V odůvodnění návrhu na určení místní příslušnosti a v přiloženém návrhu na vydání platebního rozkazu žalobce uvedl, že poskytl žalované právní služby na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 1. 4. 2009, č. j. 20 D 1112/2003. Žalovaná však cenu za právní služby neuhradila, a to ani po opětovném zaslání výzvy k úhradě. Žalobce dále uvedl, že žaloba směřuje proti soudu, navíc v některých případech může být místní příslušnost upravena i přímo použitelným předpisem komunitárního práva, proto je třeba odstranit případné pochybnosti o místní a věcné příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 5 o. s. ř. je obecným soudem státu okresní soud, v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, a nelze-li takto místně příslušný soud určit, soud, v jehož obvodu nastala skutečnost, která zakládá uplatněné právo.

Organizační složkou státu příslušnou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je podle obsahu přiložené žaloby Obvodní soud pro Prahu 8, který má sídlo v Praze 10. Místně příslušným soudem je proto podle ustanovení § 85 odst. 5 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 10.

Vzhledem k výše uvedenému nejsou dány podmínky pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit. Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že se soud, který věc projedná a rozhodne podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neurčuje. Bude nyní na Okresním soudu v České Lípě, aby odstranil vadu žaloby spočívající v tom, že z ní není patrno, kterému soudu je určena postupem podle § 43 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 30 Nd 4/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.4.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies